CLICK ME

Saturday, 24 December 2016

సరుంగు బూర్ బూర్ ఆట

నేను వచ్చేసరికి గుడికి వెళ్ళిన మహిళా సామ్రాజ్యం మొత్తం వచ్చేసింది, వాళ్లతో పాటు శారదా కుడా వచ్చింది. బందువులు అందురూ వెళ్ళిపోయారు ఒక్క రమణి , మేము తప్ప , సాయత్రం అందరు పైన మిద్ద మీదకు వెళ్లి కూచొని అంత్యాక్షరి ఆడాము. వాళ్లతో పాటు శారదా కుడా వచ్చింది. అది బోరు కొట్టేకొద్ది ఇంకో అట ఏదైనా ఆడదాము అన్నారు, వాళ్ళకు ఏమి అట ఆడాలో తెలియడం లేదు. నన్ను చెప్పమన్నారు. సరుంగు బూర్ బూర్ ఆడదామా అన్నాను. వాళ్ళకు ఎలా ఆడాలో తెలిదు చెప్పమన్నారు.సరుంగు బూర్ బూర్
అందరం చుట్టూ కుచోవాలి మద్యలో దొంగ ఉంటాడు. టవల్ ను మడతలు వేసి తాడు లాగా పేని చివర కట్టేసాము అదేమో మూరడు పొడవు వుంది ఓ వైపు పట్టుకోవడానికి ఇంకో వైపు దొంగను కొట్ట డానికి. అందరు చేతులు వెనుకకు పెట్టుకొని ఒకరి మోకాళ్ళు ఇంకొకరి మోకాళ్ళతో ఆనించి మద్యలో కూచొన్న దొంగకు రౌండ్ గా కూచొన్న వారి వెనుక వైపు కనబడకుండా కుచోవాలి గో అనగానే టవల్ ఒకరి చేతి నుంచి ఇకోకరికి మార్చుకొంటూ దొంగ గమనించకుండా ఆ టవల్ తో దొంగను బాదాల , ఒక వేల దొంగ కొట్టే వాళ్ళను పట్టుకొంటే అప్పుడు వాళ్ళు దొంగ , వాళ్ళు లేచి మద్యలో కుచోవాలి మద్యలో ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి లేచిన వాళ్ళ ప్లేస్ లో కుచోవాలి. కొట్టే తప్పుడు చిన్నగా కొట్టాలి అది కుడా వీపు మీదనే కొట్టాలి అంటూ రూల్స్ అన్ని చెప్పి దొంగను నిర్ణయించడానికి 5 మంది కాలిసి తప్పట్లు వేసాము. చివరికి రాజి దొంగ గా మిగిలింది
సరుంగు బూర్ బూర్
సరుంగు బూర్ బూర్
అందరం రౌండ్ గా కుచోన్నాము నాకు కుడి పక్కన రమణి , రమణి పక్కన రాజి వాళ్ళ అమ్మ , తరువాత శారద , శైలజా , నిర్మలా , శాంతా , నేను అలా అందరు ఒకరి మోకాళ్ళకు ఇంకొకరి మోకాళ్ళు తగిలేటట్లు ఆనించి మద్యలో గ్యాప్ కన బడకుండా వాళ్ళ చీరలు లేదా లంగాలు కొద్దిగా విశాలంగా చేస్తూ వెనుక టవల్ పాసన్ అయ్యేది కనబడకుండా చేసారు. మద్యలో రాజి ముంగాళ్ళ మీద కూచొని చుట్టూ తిరుగుతూ తనను ఎవరూ కొడుతున్నారో గమనించి పట్టుకోవాలి.సరుంగు బూర్ బూర్
టవల్ నా చేతిలో తీసుకోని నా వెనుక రమణికి ఇస్తూ , గో అన్నాను అలా టవల్ పాసాన్ అవుతూ వెళ్ళా సాగింది. రమణి దగ్గర నుంచి అలా వరులలో వెళ్ళాలి కాని రమణి తెలివిగా తన చేతిలోనే పట్టుకొని , పక్క వాళ్ళకి ఇదిగో , ఇదిగో అను సైగ చూస్తూ , ఉరికే కదిలింది. తన కదిలికకు అనుగుణంగా రాజి వీపు రమణి వేపు ఉంచుతూ మాకు ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళను గమనించ సాగింది. రమణి టవల్తో , టాప్ మంటూ రాజి వీపు మీద బాది వెంటనే చేతులు వెనకకు పెట్టి టవల్ నా చేతికి ఇచ్చింది , నేను శాంతా కు పాసాన్ చేశాను , అక్కడ నుంచి అలా ముందుకు వెళ్ళింది. ఇందాక ట్రిక్ మల్లి ప్లే చేస్తారు అనుకోని రాజి మా వేపు చూడ సాగింది. టప్ మంటూ వీపు మీద టవల్ దెబ్బ, తను అలా చూసే సరికి టవల్ వెనుక మాయం అలా ఓ 5 దెబ్బలు పడేసరికి రాజీకి అక్కడ జరిగే ట్రిక్ అర్తం అయ్యింది, 6 సారి శారదా కొట్టడానికి టవల్ బయటకు తియంగానే టక్కున వెనుకకు తిరిగి దాన్ని పట్టేసుకుంది.సరుంగు బూర్ బూర్
ఇప్పుడు శారదా దొంగ, రాజి వెళ్లి శారదా ప్లేస్ లో కుచోంది. గో అనంగానే టవల్ రాజి చేతి నుంచి పాస్ అన్ అవుతూ వేళ్ళ సాగింది. ముంగాళ్ళ మీద కూచొని శారదా అంటూ ఇటూ చూడసాగింది. రాజి వాళ్ళ అమ్మ చేతినుంచి టాప్ మంటూ టవల్ శారదా వీపు మీద పడింది , తను అటు తిరిగే లోపు టవల్ మాయం తను మా వైపు తిరిగింది ,మల్లీ రాజీ వాళ్ళ అమ్మ ఇంకో వేటు టప్ , అలా అక్కడక్కడే శారదకు నాలుగు దెబ్బలు పడ్డాయి , 4 దెబ్బలు పదేకొడ్డి గేమ్ బాగా అర్తం అయి తను హుషారుగా అందర్నీ గమనించ సాగింది.
వెనుకున్న నా చేతి వెళ్ళని ఇంకో చేతి వెళ్ళు పట్టుకోన్నాయి. బహుశా శాంతా అయి ఉంటుంది అనుకున్నా, నేను కుడా నా చేతి వేళ్ళతో తన చేతి వెళ్ళాను పెనవేసా అల్లా కొద్ది సేపు వేళ్ళతో సరసాలాడే కొద్ది నా చేతిలోకి టవల్ వచ్చింది సరిగ్గా శారదా వీపు నా వైపుకు వుంది వెంటనే తన వీపు మీద వో దెబ్బ వేసి టవల్ ను పాస్ అన్ చేసి నా చేయి వెనకకు పెట్టుకొన్నాను. నా దెబ్బ తిన్న శారద వీపు గోక్కుంటూ ఇటు తిరగ కుండా ఆటే తిరిగి కుచోంది శాంతా చేతిలోని టవల్ శారదా వీపు మీద నాట్యమాడింది. అప్పుడే నా చేతి వెళ్ళు ఇంకొకరి చేతి వేల్లలోకి తీసుకోని నొక్క సాగాయి. అంటే ఇందాకా నా చేతి వెళ్ళాను పట్టు కొన్నది శాంతా వెళ్ళు కాదన్నా మాట అంటే అవి రమణి వి , తన వెళ్ళాను నా వేళ్ళతో బందించి తన వైపుకు చూసాను నా వైపు కోరికతో చూస్తూ తన కింద పెదవిని సిల్క్ స్మితా లెవల్లో కొరుకుతూ తన మోకాలితో నా కాలును కొట్టింది. నా మోకాలిని తన తోడ మీద వేసి నొక్కికు తన చేతి వెళ్ళాను నా వేళ్ళతో పట్టుకొని తన అరచేతి మీద చిన్నగా గిచ్చాను. “అబ్బా ” అంటూ జరిగి కుచోంది
పక్కనే ఉన్న శాంతా “ఏమైంది రమణి ” అంది.
“ఇక్కడో మగ చీమ వున్నట్లు ఉంది అది నా చేతిని కుట్టింది ” అంటూ నేను గిచ్చిన చేతిని బయట పెట్టింది. వాళ్ళు మాట్లాడు కొంటుండగా నేను నా చేయిని తన చేతి లోంచి తీసేసా.
“మబ్బుగా ఉంది అక్కడ చిమే కుట్టిందని నీకు ఎలా తెలుసు అందులోనా మగ చిమే కుట్టింది అని ఎలా తెలుసు ” అంటూ బేతాళ ప్రశ్నలు వెయ సాగింది.
“అబ్బా శాంతా ఎదో నవ్వు లాటకు అలా మగ చిమ కుట్టింది అన్నాను, ఎదో కుట్టినట్లు అయితే చీమే ఉంటుంది అని అలా అన్నాను ” అంది రమణి. మేము అలా మాట్లాడుతూ ఆడుతూ ఉండగా ఆ మాటల్లో పడి శాంతా దొంగ అయ్యింది. శారదా నా పక్కకు వచ్చి కుచోంది. తన మోకాలు నా మోకాలికి అనిచ్చి కుచోంది , పలుచని లంగాలో తన బలిసిన తొడలు లీలగా కనబడ సాగాయి. ఏపుగా ఎదిగిన తన సన్నులు జాకేట్లోంచి దూకడానికి సిద్దమైన జోడేద్దుల్లా ఉన్నాయి. ఇటు పక్క రమణి తన చేతితో నా చేతి మీద ఎదో గీతాలు గియ సాగింది, అసలు ఏమి గిస్తోందొ అర్తం కాలేదు. మిగిలిన అందరు ఉత్సాహంగా ఆడుతున్నారు, నేను రమణి చేతి వేళ్ళతో ఆడుతూ అప్పుడప్పుడు టవల్ పక్కకి పాస్ చేస్తూ మిగతా వారితో కలిసి పోసాగాము. ఓ 20 నిమిషాలు అట సాగేకొద్ది అక్కడ వాతావరణంలో మార్పు రాసాగింది. ఉన్నట్లు ఉండి ఈదురు గాలులు, దానికి తోడూ ఉరుములు మెరుపులు రాసాగాయి.సరుంగు బూర్ బూర్
అవాతావరణం చూసి రాజి వాళ్ళ అమ్మ “ఇక ఆడింది చాల్లే ఇంట్లోకి పదండి, పెద్ద గాలీ వానా వచ్చేటట్లు వున్నాయి” అంటూ అందరిని కిందకు రమ్మంటు తన పైన ఉన్న బట్టలు తీసుకోని వెళ్ళింది. ఒకరి వెనుక ఒకరు కిందకు దిగసాగారు. అందరు దిగారు, నా ముందు రమణి నా వెనుక శారదా నేను మద్యలో దిగుతుండగా కళ్ళు బైర్లు కమ్మేతట్లు మెరుపు మెరిసింది. ఆ మెరుపులో మా ముందు వున్న వాళ్ళు నడవ దిగేసి ఇంట్లకి వెళ్లారు. ఆ మెరుపు మా కళ్ళు బెర్లు కమ్మగా ఓ నిమిషం అక్కడే నిలబడి పోయాము , మెరుపు వెంటనే గుండేలదిరేతట్లు ఉరుము ఉరిమింది. ఆ సౌండ్ కు ముందు నుంచి రమణి , వెనుక నుంచి శారదా ఇద్దరు నన్ను వాటేసుకొని తన రొమ్ములను నాకేసి అదిమి పెడుతూ తమ చేతులతో బందీని చేసేసారు. ఓ చేయి ముందు , మరో చేయి వెనుక వేసి ఇద్దరినీ సముదాఇస్తూ, “ఇక భయం లేదు పదండి అంటూ ” ముందు రమణిని మెట్లు దింపుతూ వెనుక శారదా తన శరిరాన్ని నాకేసి నొక్కి పట్టి కిందకు దిగ సాగింది. పైన మేరిసిన మెరుపు కు ఊర్లో transformer లో fuse ఎగిరి పోయి ఊరంతా చీకటి అలుము కుంది.సరుంగు బూర్ బూర్
ముందే వెళ్ళిన రాజి వాళ్ళ అమ్మ ఇంట్లో దీపం వెలిగించింది మేము లోపలి వచ్చే కొద్దీ. “ఈ మబ్బులో నువ్వు ఇంటికి ఏమి వెళతావు ఇక్కడో బొంచేయి , తగ్గితే వేలుదువుగాని” అంది రాజీ వాళ్ళ అమ్మ. లాంతరు వెలుతురులో అందరు కూచొని బొంచేసాము. గాలి తగ్గింది కాని మెరుపులు , ఉరుములూ తగ్గలేదు , ఉరిమినప్పుడల్లా నా పక్కనే కూచొన్న రమణి నా చేయి గట్టిగా పట్టేసుకొంటుంది. లాంతరు మసకలో అది కనబడ లేదు ఎవ్వరికీ , ఓ పక్క శారదా కుడా ఆ ఉరుములకు భయపడ సాగింది.
“అత్తా నేను వెళతాను ఇంకా ” శారద బయలు దేరింది.
“శివా వెళ్లి దిగపెట్టి రావా , బాగా మబ్బుగా ఉంది ” అంటూ రాజి వాళ్ళ అమ్మ నా చేతికి చేతి లైట్ ఇచ్చింది. ఆ లైట్ వేసుకొంటూ ఇద్దరం వాళ్ళ ఇంటిదారి పట్టాము. కొద్ది దూరం వెళ్ళే కొద్ది ఇందాకటి మిద్ది మీద వేరిసినట్లు మెరుపు మెరిసి ఆ తరువాత పెద్దగా ఉరిమింది , నన్ను అనుకోని నడుస్తున్న శారదా ఆ సౌండ్ కి కట్టిగా అతుక్కొని పోయింది. గుండ్రాయిల్లాగా తన రొమ్ములు నా ఎద కుచ్చుకొంటుండగా ఆ మబ్బులో నా రెండు చేతులు తన పిర్రాల మీద వేసి వాటిని వత్తుతూ తనను నా కేసి నొక్కు కొన్నాను, అప్పుడప్పుడే లేస్తున్న నా మొడ్డ తన బొడ్డు తాకు తుండగా గట్టిగా ఉన్న తన పిర్రలు నా చేతికి లొంగనంటున్నాయి. అక్కడ నడి విదిలో అలా నించోవడం వంచిది కాదని, పద వెళదాము అని తనను నడిపించు కొంటు తన ఇంట్లో దిగ బెట్టి , లైట్ సాయంతో ఇంటికి వచ్చాను.
నేను మిద్ద మీద పడుకోవడానికి వీలు లేక పోవడం వలన శాంతా , రమణి పక్కనే ఉన్న రూమ్ లో పడుకొన్నాను ఒక్కడినే , కొద్ది సేపటికి అందరు పడుకొని నిద్దర పోయారు, కాని ఉరుములు మెరుపులు తగ్గలేదు. సౌండ్ కు నిద్దర పట్టక నీళ్ళు తాగుదామని కిచెన్ లోకి వెళ్లి నిల్లు తాగి వస్తుంటే శాంతా వాళ్ళు పడుకొన్న రూము లోంచి రమణి బయటకు వచ్చి , శివా నేను నీ రూమ్ లో పడుకోనా , నాకు బయంగా ఉంది ఈ ఉరుములతో అంటూ నాతొ పాటు నా రూమ్ లోకి వచ్చేసింది. ఇంకో బెడ్ తేనా అంటే , వద్దులే ఉరుములు పోయిన తరువాత లోనకు వెళ్లి పడుకొంటా అంటూ వచ్చి నాతొ పాటు నా బెడ్ చివర పడుకొంది, నేను మద్యలో పడుకొన్నాను. బయట నుంచి ఉరుముల సౌండ్ రాకుండా తలుపు వేసి వచ్చింది నా వెనుక వచ్చే తప్పుడు. కొద్దిసేపటికి పెద్ద ఉరుము సౌండ్ కు ఆ చివర పడుకున్న రమణి ఎగిరి నా మీద పడి నన్ను గట్టిగా కౌగలించుకొని పడుకోండి ఓ కాలు నా మీద వేసి తన చేత్తో నన్ను చుట్టేసింది.
పాడుకొనే ముందర నైటి వేసుకోన్నట్లు ఉంది , నా మీద కాలు వేసినప్పుడు తన నైటి పైకి లేచిపోయి తన బలిసిన తన పిక్కలు కనబడ సాగాయి తనేమో భయంతో నన్ను గట్టిగా కరుచుకోండి పోయింది. నా చేతిని తన పిర్రల వెనుక వేస్తూ తనను నాకేసి హత్తు కొన్నాను. తన రొమ్ములు నాకేసి నొక్కేస్తూ పూర్తిగా అతుక్కొని పోయింది. తన రొమ్ములు మెత్తగా నాకేసి వత్తుకో సాగాయి. వాటి మెత్తదనం ఆస్వాదిస్తుండగా నా మొడ్దేమో నిక్కబోడుచుకొని రమణి లేపిన తన కాళ్ళ మద్య గుచ్చుకోసాగింది. తనేమి పూర్తిగా నిద్రపోలేదు ఉరుముల భయంతో నా బాడీ లోని మార్పులు తన బాడికి తేలుస్తుండగా భయంతో ఇంకా గట్టిగా పట్టుకొనివుండి పోయింది.
వెచ్చగా తన బాడీ ఇస్తున్న వేడి నా లోని వేడిని ప్రకోపిస్తుండగా నా మొడ్దేమో నిక్కి నిగిడి తన బాడీ లోని కింద బాగాల్ని ఒక్కొక్క దానినే తాకుతూ మాజా చేయ సాగింది. తనేమి కన్నెపిల్ల కాదు అప్పటికే మాగాడి పొందు అనుభవించింది నా బాడీ లోని ప్రతి చర్యా తనకు సుపరిచితమే, తన బాడీ ఓ వైపు భయంతో , మరో వైపు కోరికతో నన్ను కోరుకోసాగింది అనడానికి సూచికగా , తను నన్ను ఇంకా గాట్టిగా పట్టేసుకొని తన ఉపస్తను నా మొడ్డ కేసి నొక్కి పడుతూ మా మద్య గాలి దురనంతగా పట్టేసుకుంది.
తన వత్తడికి నా మొడ్డ తన పూకును నైటి మీద నుండే వత్తేస్తూ లోనకు దూరడానికి పోడవ సాగింది. దాని వత్తడి తన పూకుకు తెలిసినట్లు తన కుడా ఇంకా తన కాలును నా మీదకు జరుపుతూ దాని వాత్తడి ఇంకా కావాలంటూ ఎంజాయ్ చేయసాగింది. నా చాతీ మీద ఉన్న తన మొహాన్ని నా వైపుకు తిప్పుకొంటూ తన పెదాలను నా పెదాలతో బందించాను. తన పెదాల కమ్మ దానాన్ని ఆస్వాదిస్తూ తన బాడీ వెచ్చ దాన్నాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉరుములు , మెరుపులకు కృతజ్ఞతలు తెలుపు కున్నాను.
నా పెదవులకు అనుగునంగా తన పెదవులను అందిస్తూ నా ముద్దులోని తియ్యదన్నాన్ని ఆస్వాదిస్తూ తన పెదవులను నా కందిచ్చేసింది, వాటి మెత్తదన్నాన్ని , వెచ్చదన్నాన్ని, తియ్యదన్నాన్ని చవి చూస్తూ నా చేతులతో తన పిర్రలు పిసుకుతూ మద్యలో తన నైటి మీద నుంచే తన గుద్ద చిలకను తడుముతూ తనను నా మీదకు లాక్కొని తన పూకును సరిగ్గా నా మొడ్డ మీదకు వచ్చేటట్లు లాక్కొని తన పెదాలను విడవ కుండా చప్పడిస్తూ తన వీపు వెనక చేతులేసి తన నైటి ని తన పిర్రాల్ పైకి పిక్కోంటు తన పిర్రాలను తన ప్యాంటి మీద నుండే నొక్కుతో , తన ప్యాంటి కింద చేతి వెళ్ళాను దూర్చి తన పూకు పెదాల చివరలు తడుముతూ వుంటే, తనేమో పూకు పెదాల మీద నా వేళ్ళ స్పర్శ తగలగానే ఉలిక్కిపడి తన పెదాలను నా పెదాల చేర నుంచి తప్పించుకొని. నా మీద నుంచి జారి నా పక్కకు వచ్చేసింది.
నేను తన వైపుకు తిరుగుతూ నైటి మీద నుంచే తన గుబ్బలు పట్టుకొని వాటి గట్టిదనాన్ని పరీక్షిస్తూ నా మోకాలిని తన కాళ్ళ మద్య వత్తుతూ సైడు నుంచి తన పెదాలను నా పెదాలతో బందిస్తు నైటి మీద నుంచే తన రోమ్ములును వాటి ముచ్చికలను నలుపుతూ , మోకాలితో తన పూకు మీద వత్తడి తెచ్చేకొద్దీ ఆ ముప్పేట దాడికి తను శరీర భాగాలన్నీ కపిస్తుండగా తన పెదాలను నాకు అప్పగించి తన గుద్ద పైకి ఎగేస్తూ నా మోకాలికేసి తన పూకును వత్తుకుంటూ పూకు రసాలు తన ప్యాంటి తడిపేస్తుండగా కార్చేసుకుంది.
తనను కొద్దిసేపు తెరుకోనిచ్చి, తన మీదకు ఒరిగి పొతూ తన రొమ్ములను తన నైటి మీదనే వత్తుతూ నా మొడ్డతో తన పూకు మీద పొడుస్తూ తన పెదాలను నా నోట్లోకి తీసుకోని చప్పడించాను. తనేమో చిన్నగా మూలుగుతూ తన గుడ్డను రంగుల రాట్నం తిప్పినట్లు నా మొడ్డ చుట్టూ తిప్పుతూ “మ్ మ్ ” అంటూ నా నోట్లో తన పెదాలతో సౌండ్ చేయ సాగింది. నా కాళ్ళతో తన నైటి పైకి పీకుతూ ఆ రూమ్ లో ఉంచిన లాంతరు మసక మసక వేలుతరులో తన పిక్కల అందాలు ఆస్వాదిస్తూ, నైటి అంచులు పట్టుకొని తన పిర్రల కింద నుంచి పైకి పీకి తన తలను పైకి ఎత్తి పైనుంచి తీసి పక్కన పడేసాను, తను నా కింద ప్యాంటి , బ్రాతో ఆరేసుకొని ఆహ్యనిస్తున్నట్లు ఉంది.
తన మీద పడుకొని చేతులు వెనుకకు పెట్టి తన వీపువెనుకన ఉన్న తన బ్రా భహుక్స్ తప్పించే కొద్ది, తన రొమ్ముల మీద నుంచి తన బ్రా పక్కకు తప్పుకొని తన అందాలను మసక మసక వేలుతరులో కను విందు చేయ సాగాయి , కిందకు వంగి తన రొమ్ములను నా నోట్లోకి తీసుకొంటూ అంది నంతా నా నోట్లోకి కుక్కు కొంటు తన ముచ్చికలను నా పళ్ళతో పట్టి నాలుకతో తడుపుతో ఇంకో చేత్తో రెండో రొమ్మును చేతి నిండా పట్టుకొని ముచ్చికను చేతి వేళ్ళతో నలుపుతూ, తన రొమ్ము మొదల్లు పట్టుకొని కుదిపేస్తుంటే తనేమో పైకి లేస్తూ తన రొమ్మును నా నోటికి కావలిసినంతా అందిచ్చింది.
నా నోటితో, చేతితో తన రొమ్ముల మీద దాడి చేస్తూ , కొద్దిగా కిందకు జరిగి తన బొడ్డు మీదకు వచ్చి దాని లోటును నా నాలుకతో కొలుస్తూ చేతులతో తన ప్యాంటి అంచులు పట్టుకొని తన పిర్రలు పైకి లేపుతూ తన కింద నుంచి కిందకు పీకేసి, తన బొడ్డు మీద నుంచి కిందకు జారుతూ తన పూకు మీద ముద్దులు పెట్టాను , నా పెదాలు తన పూకు రసాలతో తడి తేరిన తన పూకు పెదాలును తాక గానే, అంతకు ముందెప్పుడు అక్కడ పెదాలు తాక నట్లు ఎగిరి పడింది , నా చేతులతో తన పిర్రలు పట్టేసుకొని నా నోటిని తన పూకు పెదాలకు వత్తేసుకుంటూ, నా పెదాలతో తన పూకు పెదాలను చప్పడించ సాగాను, అంతకు ముందే తను కార్చిన తన పూకు రసాలు నా పెదాలకు వగురు వగురుగా తగులు తుండగా నా నాలుకతో తన పూకులో గుచ్చాను. అక్కడేదో గూటం తన పూకు మట్టానికి దూరినట్లు మూలుగుతూ తన పంగా ఇంకా విడదిస్తూ తన చేతులను నా తల చుట్టూ వేస్తూ తన పూకు కేసి వత్తుకోసాగింది. తన చేతుల కనుగుణంగా నా పళ్ళతో తన గొల్లి ని కొరుకుతూ నాలుకను అందినంతా తన పూకులో పొడుస్తూ చేతిని పైకి తన సన్నుల మీదకు జరుపుతూ వాటి మొదల్లు పట్టుకొని పిసుకుతూ తన ముచ్చికలను వేళ్ళతో నలుపుతుంటే అంత వరకు ఆ సుఖం తను ఎరుగ నట్లు స్పందిస్తూ , మూలుగుతూ తన బాడీ అంతా జార్క్ లిస్తుండగా నా నాలుక చుట్టూ వగరు వగరుగా తను పూకు రసాలు కార్చేసింది.
తన చేతులను నా తల మీద నుండి తీసేస్తూ , తన ఊపిరి వేగం పెరుగుతుండగా దానిని కంట్రోల్ చేసుకోవడాని కన్నట్లు తనను నా మీద నుండి పక్కకు దొర్లిస్తూ ఊపిరి వేగంగా అప్పుడే 200 ఒలంపిక్ రేస్ లో పరిగేట్టినట్లు ఆయాస పడుతూ కాళ్ళు చేతులు ఆరేసి ఆ మసక మసక వెలుతురులో అలసిపోయిన అప్సరసలా వుంది.
తన మీద నుంచి పక్కకు జరిగి నా బట్టలు వలిచేస్తూ నా కాలిని అలిసిన పోయిన తన బాడీ మీద వెస్తూ నా చేతులతో తన రొమ్ముల మీద వేసి నిక్కబొడుచుకొన్న తన ముచ్చికలు మీద నా చేతి వేళ్ళతో రాపాడిస్తూ చాల్లారుతున్న తన కామ నాడులు తిరిగి ప్రకోపిస్తుండగా, ఆ కోరిక తన నర నరాన పాకుతుండగా మత్తెక్కిన కళ్ళతో నా వైపుకు తిరిగి నా పెదాలను తన పెదాలతో బందిస్తూ తన నాలుకను నా నోట్లోకి తోసింది. తన నాలుకను నా నోటితో పిలుస్తూ తన మీదకు చేరి తన కాళ్ళ మద్య కూచొని తను సిగ్గుతో తన చేతులతో మొహం కప్పేసు కొంటుండగా , తన తొడలు విడదిస్తూ తన పూకు పెదాలకు నామొడ్డ కొనను ఆనిస్తూ తన మోకాళ్ళను నా చేతుల మీద వేసుకొని తన కాళ్ళును వెనుకకు వంచి ఒక్క సారిగా తనలోకి దూసుక పోయాను.
అప్పటికే రెండు సార్లు కార్చుకొని తన పూకు రసాలతో తడిచిన తన పూకు రహదారి సర్రున లోనకు దూరడానికి సహకరిస్తుండగా తన పూకు మాట్టానికి మొదటిసారి దూసుకెళ్ళినట్లు టైట్ గా అడుక్కంటా వెళ్లి అక్కడ సెటిల్ అయ్యాను. నా మొడ్డ గుండు ఒరిపిడి సుఖాన్ని , కొద్దిగా బిగుతనం వలన బాధను కలిగిస్తుండగా ఆ రెండిటికి ఎలా రియాక్ట్ కావాలో తెలియక “ఆ ………..మ్మ్ …………..శివా ” అంటూ తన కాళ్ళు నా చేతి నుంచి తీసి నా పిర్రల మీద వేసి తన కేసు నొక్కుకుంటు నన్ను తన లోకి లాక్కొంది. అప్పుడే తన పూకు బిగుతనాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఇంకా కావాలి అంటూ నా నడుం ను తన కేసి నొక్కాను అప్పటికే తన పూకు కట్టానికి వున్నా నా మొడ్డ మొదలు వెళ్లి తన గర్బ కుహరానికి తాకు తుండగా ఎప్పుడూ తన మొగుడు కుడా వెళ్ళని లోతులకు నేను వెళ్లేసరికి ఆ లోతుల్లో నా మొడ్డ పెట్టె ఒరిపిడికి తన పూకు సంకోచ వ్యాకోచాలు చెందుతుండగా తన నా మొడ్డ చుట్టూ తన పూకు రసాలు కారుస్తూ ఇంకోసారి తన పూకును తడిపేసింది. ఆ నీరసం తన వాళ్ళంతా పాకగా , తను పూకు, వళ్ళు నా కప్పగించేసి తను తల పక్కకు వాల్చేసింది.
తన తొడల అందాలు , తన గుబ్బల బిగుతనం చూస్తుంటే తన పూకులో నా మొడ్దేమో నిక్కి నిగిడి తన గర్బాశయం లోకి దూరాగా, ఆ దూరుడికి తను మామూలు స్తితికి వస్తూ తన పూకు పెదాలతో నా మొడ్డ చుట్టూ బిగిస్తూ తన పిర్రలు పైకి లేపింది. నా మొడ్డను సాంతం బయటకు పికి అదే స్పిడుతో లోపలికి గుద్దుతుంటే నా వట్టలు తన గుద్ద మీద తపాక్ తపాక్ మని సౌండ్ చేస్తుంటే, గుద్దుడు వేగానికి తన తల పైకి లేపి నా మొడ్డ తన పూకు లోకి ఎలా వెళుతుంది అని చూసుకోంటు ఆ దృశ్యానికి కసేక్కి పోతూ తన పిర్రలు నా దేంగుడికి అనుగునంగా కదుపుతూ తనకు ఇంక కార్చే ఓపిక లేక తన కాళ్ళతో నా వీపును చేట్టేసి తన మీదకు లాక్కొంటు, నా మొడ్డ చుట్టూ మిగిలిన రసాలు కార్చేసింది. తన పూకు రసాల తడి ఆ కండరాల జలదరింపు నా మేడ్డకు తేలుస్తుండగా , నా వట్టల్లోని రసం నా మొడ్డగుండులోంచి తన పూకు లోకి పిచికారి చేస్తుండగా తన పిర్రలు పట్టేసుకొని తన పూకు మట్టానికి అదిమి పేడుతూ మొడ్డ రసాలు డైరేక్టుగా తన గర్బాశయం లో పడేటట్లు చిమ్మేస్తూ తన మీద పడుకోండి పోయాను. తన చేతులు రెండు నా వీపు మీద వేస్తూ , తన కాలతో నా పిర్రాలను పట్టేసుకొని ఇంకా లోనకు లాక్కొని పడుకోండిపోయింది.
మా గుద్దుడి సౌండ్ కి భయపడి నట్లు , ఉరుములు తగ్గిపోయినాయి తన మీద ఓ పది నిమిషాలు పడుకోగానే నా మొడ్డ మెత్తబడి తన బొక్కలోంచి జారి వచ్చేసింది. నేను తన మీద నుంచి లేచి పక్కకు దొర్లి తన పక్కన పడుకోగానే , తనేమో తన కాలు కొద్దిగా పైకి లేపి తన గుద్ద కింద దిండు వేసుకొని అలాగే పడుకోండి పోయింది.
“ఎందుకు అలా దిండు అన్ని అయిపోయినాకా పెట్టు కొంటున్నావు. ముందు పెట్టుకుంటే ఇంకా లోపలి దూరెది కాదా ” అన్నాను. తన మెడ నా వైపుకు తిప్పి నా నుదిటి మీద ముద్దు పెడుతూ నీకు తరువాత చెపుతాలే అంటూ నిద్రలోకి జారుకోంది. నేను తన మీద కాలు వేసుకొని తనతో పాటు నిద్ర పోయాను

తల్లి కేకకి అదిరి పోయి

ప్రసాద్, రఘు, రమణి లకు కాఫీ ఇచ్చి పద్మ మళ్ళీ కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది..మిగత వాళ్ళకి కూడా కాఫీ కలిపి కప్పుల్లో పోసి ఇవ్వడానికి. సొఫాలో రఘు, రమణి లు పక్క పక్కనే కూర్చుని కాఫీ తాగుతున్నారు..ఎడమ చేత్తో ప్యాపర్..కుడి చేత్తో కప్పు పట్టుకొని కాఫీ తాగుతూ ప్యాపర్ చదువుతున్నాడు రఘు..ఇందాక తల్లి ఆర బోసిన అందాలను చూసి గాలి పోసుకున్న తల్లి కేకకి అదిరి పోయి
తల్లి కేకకి అదిరి పోయిమొడ్డని అదే ప్యాపర్ తో కప్పేశాడు..కానీ ప్యాపర్ అంచుల రాపిడి తో తన కర్ర ఇంకా నిగుడుతోంది..ఇటు పక్కనే కూర్చున్న రమణి రఘు కు ఇంకా దగ్గరగా జరుగుతూ..వాడు కాఫీ తాగాటానికి చేతిని పైకి లేపినప్పుడు..ఇంకా కొంచెం రఘు కి దగ్గరగా జరిగింది..దాంతో రమణి ఎడం కాలు రఘు కుడి కాలు మీదకెక్కింది..కాఫీ సిప్ చేసి ..చేతిని కిందకు దించడంతో తన మోచేతికి ఏదో సాఫ్టుగా..మెత్తగా తగిలినట్ట్లనిపించింది..ఓరకంట సైడు కు చూశాడు..రమణి అల్మోస్ట్ తన వొళ్ళో కూర్చున్నట్లు కూర్చుంది..తన కుడి మోచేయి రమణి ఎడమ సన్నుని నొక్కుతోంది..అందుకే మెత్తగా అనిపిస్తోంది..మళ్ళీ తన మొడ్డ షార్ట్ లో గూడారం వేసింది..దానిని ప్యాపర్ తో కప్పుదామన్న ప్రయత్నం చేస్తూంటే..”అరేయి..ప్యాపర్ సమంగా పట్టుకోరా…!!” అంటూ రమణి ప్యాపర్ ని నిలువుగా పెట్టింది..దాంతో మొడ్డ గూడారం ప్యాపరంచున ఒక చిన్న సైజు కొండలా కానొచ్చింది. దాని మీద రమణీ ధ్యాస పడ్డది..కొంచెం ముందుకు వంగుతూ తన ఎడమ సన్నుని రఘు మోచేతికి ఇంకా గట్టిగా నొక్కుతూ “అరేయి..ఆ కింద ఆర్టికల్ చదవరా..నీ షార్ట్ అడ్డొస్తోంది !!” అని రమణి అనంగానే..”చూడక..చూడక ..దీనికి అదే చదవాలా.!!” అని మనసులో రమణి ని తల్లి కేకకి అదిరి పోయి
తల్లి కేకకి అదిరి పోయి
తిట్టుకుంటూ..”ఏ ఆర్టికల్ అక్కా ?” అంటూ బిత్తర మొహం పెట్టాడు..”వుండు!!..చెప్తాను..!!” అంటూ ఓ రెండు గుక్కల్లో వేడి వేడి కాఫీ అవజేసి కప్పు టీ పాయి మీద పెట్టి..మళ్ళీ రఘు కు అంటిపెట్టుకుంటూ కూర్చుని..ప్యాపర్ లో దూరుతూ..”ఇదేరా..అక్కడ కిందది..!!” అంటూ రఘు మొడ్డని ఎడం చేత్తో వెనక్కి లాగి..తన అర చేతిని అట్లానే రఘు మొడ్డ మీద ఉంచి..చూపుడు వేలుతో ప్యాపర్ అంచున ఉన్న ఆర్టికల్ చదువుతున్నట్లు యాక్షన్ చేయసాగింది..ఇక్కడ రఘుకు చాల ఇబ్బందిగా ఉంది..రమణి తన బరువంతా వాడి మీద పెట్టేసి..ఇంకో పక్కన దాని చెత్తో తన మొడ్డని పట్టుకొని కూర్చుంది..ఇంక ఆపుకోలేక..”ప్యాపర్ నీకే ఇస్తాను..నువ్వే చదువుకో !” అంటూ ప్యాపర్ మూసేస్తూ రమణి కి ఇవ్వబోయాడు..దానికి రమణి “అహే !!..నువ్వాగు..ఇట్లానే బావుంది..నువ్వు ప్యాపర్ పట్టుకో..మిగతాది నేను చూసుకుంటాను !!” అంటూ రఘు ని లేవకుండా బలంగా అదిమి పెట్టి మళ్ళీ వాడి చేత ప్యాపర్ ఓపెన్ చేయించి మళ్ళీ అదే ఆర్టికల్ చదువుతున్నట్లు తన చేతిని యధాపళంగా రఘు మొడ్డ మీద పెట్టింది. తల్లి కేకకి అదిరి పోయి
సరే తప్పుతుందా..వయసులో తనకంటే పెద్దది..కానీ..ఏది జరిగితే అది జరిగింది..అనుకుంటూ అట్లానే ఎడ్జస్ట్ అయ్యాడు రఘు..ఇటు రమణి తన సన్నుని ఇంకా గట్టిగా రఘు మోచేతికి ఎదురొత్తుతూ..తన ఏడమ చేత్తో ఒక్కసారిగా రఘు మొడ్డని పట్టుకొని “ఏందిరా..ఇంత ఎత్తుగా ఉంది..!!..లోపల ఏమి పెట్టావు !” అని మెల్లగా రఘు కు మాత్రం వినపడేలా పుసుక్కున నవ్వింది..”అబ్బ ..ఏమీ లేదక్కా..!..నువ్వు చేయి తీయక్కా..!!” అంటూ ఇబ్బందిగా మొహం పెట్టాడు. తను ఇబ్బందిగా మొహం పెట్టినా..లోపల ఎంతో హాయిగా ఉంది..రమణి తన లేత చేతులతో వాడి మొడ్డ పట్టుకున్నందుకు..”ఆగరా…! ఇదేదో..గమ్మత్తుగా ఉంది” అంటూ కుడి చేత్తో షార్ట్ ని పట్టుకొని..ఎడం చేత్తో రఘు షార్ట్ జిప్ లాగేసింది..రమణి ఇలా చేస్తుందని అస్సలు ఊహించని రఘు ..కంగారు పడిపోయాడు..”అక్కా !!…అక్కా!..ఏం చేస్తున్నావు..::” అంటూ లేవబోయాడు..రఘు లేవకుండా తన తొడ తో వాడీ కాలిని గట్టిగా అదిమి పెట్టేసి..”అరేయి…మర్యాదగా కూర్చో..లేకపోతే ఇందాక నువ్వు చేసిన నిర్వాకం రోహిణికి చెప్తాను..” అంటూ గట్టిగా గదిమింది..” ఏ ..ఏ నిర్వాకం..ఏం చెప్తావు రోహిణి కి?” అంటూ కంగారు పడిపోయాడు..రమణి నెమ్మదిగా ప్యాపర్ లోంచి తల బయటకు పెట్టి..చుట్టూరా చూసి..తాతయ్య ఏమి చేస్తున్నాడో చూసింది..ప్రసాద్ పొద్దున్నే లేచి కోడల్ని దెంగి, బయతకి వెళ్ళీ వచ్చినందు వల్ల ..అలిసిపోయి..మడత కుర్చీలో హాయిగా నిద్ర పోతున్నడు కాఫీ తాగేసి..రమణి మళ్ళీ ప్యాపర్లో తల దూర్చి..”ఇందాక మీ అమ్మ కాఫీ ఇవ్వటానికి వచ్చినప్పుడు..ఏం చూస్తున్నావు..ఆం!..తప్పు కాదు !!” అంటూ కొంచెం కోపంగా అడిగింది..దానికి రఘు మొహం తల్లి కేకకి అదిరి పోయి
చిన్నబుచ్చుకొని “తప్పే అక్కా !..సారీ !!” అని..మళ్ళీ వెంటనే..”అవునూ..నేను ఏం చూసానో నీకేం తెలుసు?” అంటూ రివర్స్ ఎటాక్ మొదలుపెట్టాడు..రఘు అట్లా అడుగుతాడని ఊహించని రమణి..”నీకెందుకురా..అధిక ప్రసంగి..ఇంకా గొడవ చేశావంటే నువ్వు మీ అక్కని ఏం చేసావో..అది కూడా చెప్పేస్తా…అన్నీ మూసుకొని కూర్చో” అంటూ తన ఎడమ చేతిని రఘు షార్ట్ లోకి పెట్టి వాడీ మొడ్డని పట్టుకొని బయటకు లాగింది..ఎర్రగా..పొడుగ్గా..ఒక మోస్తరు లావుగా నిటారుగా భలే అందంగా ఉంది..దాని తోలుని వెనక్కు లాగింది..పింక్ కలర్ లో ఉన్న బొడిపి బయట పడ్డది..కాస్త తడిగా కూడా ఉంది..”ఇదన్న మాట !!..లోపల ఉంది..” అంటూ దానిని పైకి కిందకీ ఊప్పడం మొదలుపెట్టింది..రఘు కు ఎంతో సమ్మగా ఉంది..హాయిగా కళ్ళుమూసుకున్నాడు..రమణి నెమ్మదిగా తన కుడి చేత్తో నైటీ జిప్ ని లాగి..బ్రా లోంచి ఎడమ సన్నుని బయటకు తీసి..మళ్ళీ రఘు మోచేతికి నొక్కసాగింది..హఠాప్తుగా స్కిన్ తన మోచేతికి తగలడంతో రఘు కళ్ళు తెరిచి చూసాడు..రమణి సన్ను చూసి..రమణి వేపు నవ్వుతూ..తన మోచేతిని గుండ్రంగా తిప్పుతూ..రమణి సన్నుని నొక్కసాగాడు..ఇటు రమణి రఘు మొడ్డ ఇంకా వేగంగా ఊపసాగింది..

ఇటు రఘు గదిలో..రోహిణి కి టవల్ ఇవ్వడానికి రమేష్..ఆక్కడ ఉన్న టవల్ తీసుకుని వణుకుతున్న చేతులతో నెమ్మదిగా బాత్రూమ్ తలుపు తోసి..లోపలకి అడుగు పెట్టి..”ఇదుగో టవల్ !!” అంటూ నసిగాడు..ఎక్కడ రోహిణి తన గొంతు గుర్తు పడుతుందేమోనని..”థ్యాంక్స్ రా రఘూ!!..నేను అటు తిరిగి నించుటాను..టవల్ ఇక్కడ దండెం మీద వేసి ..బయటకు వెళ్ళు !!” అంటూ రోహిణి అటు వేపు నిలబడింది..దండెం కాస్త బాత్రూమ్ మధ్యలో ఉంది..రమేష్ నెమ్మదిగా లోపలకు వచ్చి టవల్ దండెం మీద వేసి అక్కడే నించున్నాడు..రోహిణి బ్యాక్ కనిపిస్తోంది..అప్పుడే స్నానం చేసినందువల్ల నీటి బిందువులు ఇంకా రోహిణి వంటిని అంటిపెట్టుకునే ఉన్నాయి..జుట్టంతా పైకి కట్టేసి..వీపంతా స్మూత్ గా ఎంతో బావుంది..వెంటనే వెళ్ళీ రోహిణి ని గట్టిగా కౌగిలించుకోవాలనించింది రమేష్ కి..”టవల్ వేసావా ?”అని అడిగింది రోహిణి..”వేసానక్కా..” అన్నాడు రమేష్..”అరేయి రమేష్ !!…నువ్వేం చెస్తున్నావురా ఇక్కడ…రఘు ఏడీ!!” అంటూ భయం , కంగారు నటించింది రోహిణి..”రఘు ఇక్కడ లేడక్కా..నేనే ఉన్నాను” అంటూ రమేష్ నసిగాడు..”అంటే!!..ఇందాక మంచం మీద నువ్వున్నావా ?” అని అడిగింది రోహిణి..”అవునక్కా..నేనే..!!” అంటూ ఒపుకున్నాడు రమేష్. “మంచం మీద కళ్ళు మూసి పడుకున్నావా..లేక నన్ను చూశావా?” అంటూ రోహిణి అడిగింది..”ఆం!..నిన్నే చూసానక్కా…” అని వెంటనే..”లేదు !.లేదు !..నిన్ను చూడలేదు…నువ్వు కళ్ళు మూసుకోమన్నావు కదా..నేను కళ్ళు మూసుకొని పడుకునే ఉన్నాను!!” అంటూ తనని తాను కరెక్ట్ చేసుకున్నాడు..”ఏం కాదు!!..నువ్వు నన్ను చూసావు ..నేను బట్టలు విప్పడం..తప్పు కాదూ!!..సరే ..టవల్ ఇచ్చావు కదా..ఇంక వెళ్ళిపో!!” అన్నది రోహిణి కోపం నటిస్తూ..రమేష్ కి అర్ధం కాలేదు..రోహిణి కి కోపం..నేను చూసినందువల్ల..లేక ఇక్కడ రఘు బదులు నేనున్నందుకా..”సారీ రోహిణీ..నిన్ను అలా చూడడం తప్పే !..కానీ ఏం ఫరవాలేదు..ఇప్పుడు నువ్వు కూడా నన్ను అలాగే చూడచ్చు !!” అంటూ తన వంటి మీద ఉన్న ఒకే ఒక్క షార్ట్ ని ఇప్పేసి కింద పడేసాడు..వాడీ వంటి మీద ఇంకేమీ బట్టలు లేవు..వాడీ మొడ్డ..బాణం విడవడానికి రెడీ అన్నట్లు లేచి ఉంది..ఎగిరి పడుతూ..ఓర కంట రమేష్ ని చూస్తూ..రోహిణి కంగారుగా “అరేయి..ఏం చేస్తున్నావు..మర్యాదగా ఇక్కడనుంచి వెళ్ళిపో..నా దగ్గరకు రావద్దు” అంటూ అరచింది…కాని మనసులో మటుకు..”రా ..నా దగ్గరకి రా!” అని అనుకుంటోంది.

రమేష్ మటుకు తన మొడ్డని నలుపుకుంటూ రోహిణి దగ్గరకు నడిచాడు..రోహిణి ఒక చేత్తో తన సళ్ళని..ఇంకో చేత్తో తన పూకు ని కప్పుకొని అటు వేపు నిలబడి ఉంది. నెమ్మదిగా రోహిణి దగ్గరకు వెళ్ళి వణుకుతున్న తన చేతులతో రోహిణి భుజాలని పట్టుకున్నాడు..”హుమ్మ్!!..” అంటూ రోహిణి మూలుగుతూ కళ్ళు మూసుకుంది..రమేష్ నెమ్మదిగా ముందుకు వంగి రోహిణి భుజాల మీద చిన్న ముద్దు పెట్టాడు..”అరేయి !!..ఇది తప్పురా !!..వెళ్ళిపో !!” అంటూ నెమ్మదిగా అరుస్తోంది రోహిణి..రమేష్ మటుకు రోహిణి భుజాల మీద ముద్దులు పెట్టడం ఇంకా కొనాసాగిస్తూనే ఉన్నాడు..తమకంతో ముద్దులు పెడుతూ..వెనక నుంచి రోహిణి ని గట్టిగా కౌగిలించుకున్నాడు..దాంతో రమేష్ మొడ్డ రోహిణి పిర్రల మధ్య గుచ్చుకుంది..”హుమ్మ్ !!.హాఅ!!” అంటూ రోహిణి ఇంకో వేడి నిట్టూర్పు వదిలింది. సళ్ళ మీద నుంచి రోహిణి చేతులు తప్పిస్తూ ..ఒక చేత్తో దాని సళ్ళని పిసుకుతూ..ఇంకో చేత్తో రోహిణి నునుపైన పొట్టని పాముతూ..తన చేతిని దాని తొడల మధ్య కి తీసుకెళ్ళసాగాడు..అది గమనించిన రోహిణి తన చేత్తో రమేష్ చేతిని పట్టుకొని ఆపేసింది..పైన సళ్ళ తల్లి కేకకి అదిరి పోయి
పిసుకుడు..వెనకాల పిర్రల మధ్య రమేష్ మొడ్డ పొడుపులు..ఎదో వేడి జ్వరం వచ్చినట్లు రోహిణి శరీరం వణకసాగింది..రమేష్ సళ్ళని పిసకడం ఆపేసి..రోహిణి రెండు భుజాలు పట్టుకొని తన వేపు తిప్పుకున్నాడు..రోహిణి ఎద బలంగా పైకి కిందకి ఊగుతోంది తన బలమైన శ్వాస వలన. రోహిణి అందమైన మొహం చూశాడు…తను కళ్ళు మూసుకుని ఉంది..రోహిణి రెండు చేతులని తన చేతుల్లోకి తీసుకుంటూ…వాటిని పైకి ఎత్తి తన శరీరం తో రోహిణి శరీరంని కప్పేస్తూ..తనని వెనక్కి నెడుతున్నాడు..ఒక రెండు అడుగులు వెన్నక్కి వేసిన తరువాత రోహిణి వీపు కి గోడ తగిలి ..ఇంక వెనక్కి వేళ్ళలేక అక్కడే ఆగి పోయింది…రమేష్ రోహిణి రెండు చేతులని పైన గోడకి అదిమి పెట్టి..రోహిణి మీదకు వంగుతూ..లేత గులాబీ రంగులో అదురుతున్న రోహిణి తడి పెదాల మీద చిన్న ముద్దు పెట్టాడు..ఇద్దరిలో వేడీ బాగా రాజుకుంది .ఎప్పుడైతే రమేష్ తన ని ముద్దు పెట్టుకున్నాడో..వాడి కింద పెదవిని తన నోట్లోకి తీసుకొని..దానిని నలిపేస్తూ..పై పళ్ళతో కొరికేస్తోంది..రమేష్ కూడా అంతే సమానంగా రోహిణి కింద పెదవిని చేజిక్కించుకొని..ఆ అధరామ్రుతాలని జుర్రేస్తున్నాడు..ఒకసారి రోహిణి పెదాలు రమేష్ నోట్లో నలిగితే..ఇంకోసారి..రమేష్ పెదాలు రోహిణి నోట్లో నలిగాయి..అలా ఆ నాలుగు పెదాల మధ్య యుద్దం ఓ రెండు..మూడు నిముషాలు కొనసాగింది. ఒక్కళ్ళ పెదాల రసాలు ఇంకొకళ్ళు చీకుతూ మూతులు నాకేసుకుంటున్నారు..రమేష్ నెమ్మదిగా ఆ తడి పెదవులని వదిలి..తన రేండూ చేతులతీ రోహిణి కౌగిలించుకుంటూ..దాని మెడ మీద ముద్దులు పెడుతూ రోహిణి సళ్ళ మీద కు వంగాడు..చిగురాకులా వణికిపోతూ రోహిణి గట్టిగా రమేష్ మెడ చుట్టూ తన చేతులు వేసి వాడీని బలంగా కౌగిలించుకుంది…దాంతో రోహిణి సళ్ళు రమేష్ ఛాతీ మీద నలిగిపొయాయి..రోహిణి సళ్ళ స్మర్శ ఎంతో మధురంగా ఉంది..తను కూడా రోహిణి ని అల్లుకుపోయాడు…తన మొడ్డ రోహిణి తొడల మధ్య గుచ్చుకుంటూ అల్లరి పెడుతోంది. తల్లి కేకకి అదిరి పోయి
హాల్లో సొఫాలో రఘు మొడ్డని ఇంకా బలంగా పిసుకుతూ పైకీ కిందకీ ఆడిస్తోంది రమణి..దాని చేతుల స్మర్శ తన మొడ్డకి ఇస్తున్న సుఖాన్ని అస్వాదిస్తూ రఘు కళ్ళుమూసుకున్నాడు..అది చూసిన రమణి..ఇంకా దగ్గరకి జరుగుతూ రఘు బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టింది..రఘు వెంటనే కళ్ళు తెరిచి ముఖాన్ని సైడుకి తిప్పాడు..ఇంకా అదే పొసిషన్ లో రమణి ఉన్నందువల్ల..రఘు పెదాలు రమణి పెదాలాను లైటుగా బ్రష్ చేశాయి..అబ్బ ..ఎంత బావుందో ..అనుకుంటూ..మళ్లి తన పెదాలని రమణి పెదాల మీద పెట్టాడు రఘు..రమణి కూడా నవ్వుకుంటూ…వాడి పెదాల మీద గట్టిగా ముద్దు పెడుతూ వాడి మొడ్డని ఊపసాగింది…రఘు తన నాలుకతో రమణి పెదాల మీద వ్రాయసాగాడు..అదే అదనుగా రఘు నాలుకని తన నోట్లోకి లాక్కొని వాడి కింద పెదవిని చప్పరిస్తోంది రమణి…”ఉఉమ్మ్మ్!..ఉమ్మ్!!” అంటూ రఘు గొంతులోంచి సౌండ్స్..ఎంతో కష్టం మీద తన పెదాలని వదిలించుకొని..ఈ సారి తల్లి కేకకి అదిరి పోయి
రమణి పెదాలని తన నోటితో చీకసాగాడు రఘు…ఆ లేత పెదాలను చీకుతూంటే..రఘు అయిపోసాగింది..ఇందాక రమ్య..పద్మ లు…ఇప్పుడు రమణి…అదంతా తలుచుకుంటూంటే..రఘు వట్టల్ల లో రసాలు తన్నుకుంటూ వాడి మొడ్డలోంచి బయటకు చిమ్ముకుంటూ వచ్చేశాయి..ఇటు రఘు తన పెదాలు చీకుతో..వాటిని నాకేస్తూంటే..ఆ తన్మయత్వంలో కళ్ళు మూసుకుని…ఆ సుఖాన్ని ఆస్వాదిస్తూంటే..వెచ్హగా..తన చేతి మీదకి ఎదో ద్రవం పారుతున్నట్లు అనిపించి…కళ్ళు తెరచి..రఘు మొడ్డ వేపు చూసింది..రఘు మొడ్డలోంచి రసాలు చిమ్ముతున్నాయి..ఆశ్చర్యంగా దాని వేపు చూస్తూ..రఘు మొడ్డ ని ఇంకా ఊపుతూనే ఉంది..రఘు కి ఎంతో హాయిగా ఉంది..”హ్మ్మ్మ్…” అని నిట్టూరుస్తూ కళ్ళు మూసుకున్నాడు..రసాలు అన్నీ చిమ్మేసి ..రఘు మొడ్డ చిన్నదయిపోయింది..అంత లో లోపల నుంచి పద్మ కేక వినిపించింది “రమణీ !!..రోహిణి వచ్చిందా స్నానం చేసి..వచ్చి కాఫీ తీసికెళ్ళమను…లేదా నువ్వే తీసుకొని ఇచ్చిరా !!” ..ఆ కేక తో తాము ఎక్కడున్నామో అర్ధమయి..రమణి తన చేతికి అంటుకున్న రఘు మొడ్డ రసాలని వాడి షార్ట్ తోనే పై పైన తుడిచేసి..ఒక్క ఉదుటున లేచి…తన సళ్ళని నైటీ లోకి తోసేసి…జిప్ పెట్టేసి..”ఆఆం !..అత్తయ్య..నేను చూసొస్తా “..అంటూ హాల్ లోంచి తుర్రు మంది రమణి..రఘు కూడా తల్లి కేకకి అదిరి పోయి..ప్యాపర్ పక్కన పడేసి..పక్కనే ఉన్న గెస్ట్ బాత్రూమ్ లోకి దూరాడు..షార్ట్ ని క్లీన్ చేసుకోవడానికి.తల్లి కేకకి అదిరి పోయి

రమేష్ తనని ముట్టుకున్న దగ్గర నుంచి తన పూకులో తడి మొదలయి..ఇప్పుడు బలంగా కౌగిలించుకొని ..మొడ్డ తో తన పూకుని పొడుస్తూంటే..రోహిణి పూకు వరదలై పారుతోంది..రమేష్ ని కౌగిలించుకుంటూనే..ఒక చేత్తో వాడీ మొడ్డని పట్టుకుంది..వేడిగా కాలి పోతోంది..అప్పుడే కొలిమిలోంచి తీసినట్ట్లు..లావుగా ..పొడుగ్గా ఉంది..దానిని పట్టుకొని తన పూపెదాల అంచుల మీద రాస్తూ .కాళ్ళని వెడం చేస్తూ లోపలకు పెట్టుకోబోయింది రోహిణి..అప్పటికే రోహిణి పెదాల రుచిని బాగా పీల్చేసి..లేత అందాలను తన చేతులతో స్మ్రుసించి..సళ్ళ మెత్తదన్నాన్ని ఆస్వాదించి..బాగా వేడీ మీద ఉన్న రమేష్ మొడ్డని..ఎప్పుడైతే రోహిణి తన పూకులో దూర్చుకోబోయిందో..ఇంక తట్టుకోలేక రమేష్ తన స్పెర్మ్ రసాల ని కార్చేసుకున్నాడు..వాడీ రసాలు రోహిణి పూ పెదాలని అభిషేకిస్తున్నాయి..ఉస్సూరుమంది రోహిణి కి…అప్పుడే రమణి గట్టిగా తలుపు మీద కొడుతోంది “ఒసేయి…రోహిణి..ఎంత సేపే..తొందరగా రా…మీ అమ్మ పిలుస్తోంది !!” అంటూ అరుస్తోంది రమణి…రమణి గొంతు విన్న రమేష్ ఒక్క సారిగా రోహిణి ని వదిలేసి తన షార్ట్ తీసుకొని బయటకు పరిగెత్తి..మంచం మీద దుప్పట్లో దూరిపోయాడు…రోహిణి కూడా కంగారు పడీ పోతూ…ఎం చెయ్యాలో అర్ధం కాక..రమేష్ మొడ్డ రసాలని తన పూకు మీద రుద్దేసుకొని “ఆం!!..రమణీ..అయిపోయింది …వస్తున్నా !!” అంటూ దండెం మీద ఉన్న టవల్ తీసుకొని ప పైన తుడుచుకొని బయటకు వెళ్ళిపోయింది.తల్లి కేకకి అదిరి పోయి

తల్లీ కొడుకుల రతికేళి part 2

ఆమె పూలోతుల్లో నుండి వచ్చిన ఆ మధురామృతాన్ని ఒక్కబొట్టు కూడా వదలకుండా పాలగిన్నెలోని పాలు పిల్లి తాగినట్టు ఎంతో నేర్పుతో తల్లి పూగోడలను స్పర్శిస్తూ ఇంతవరకు ఆమె చూడని స్వర్గసుఖాలని పరిచయం చేయసాగాడు … మొత్తం మింగేసాకా చూసావా అమ్మా నీకు ఏమ్ తక్కువతీసిపోలేదు నేలాగే చుక్కకూడా వదలకుండా మింగేసా … హా …గొప్పేలే …హహహహ్…. కుళ్ళు… నిన్ను డామినేట్ చేసానని…. చాల్లేరా… నువ్వే గెలిచవ్ లే కాని … త్వరగా స్నానం చేయి నీల్లలో ఎక్కువసేపు ఉంటే జలుబు చేస్తుంది… అది సరే అమ్మా… ముందు గెలిచినందుకు గిఫ్ట్ ఇవ్వవా…..? ఏ౦ కావాలి? ముద్దు….? సరే దగ్గరకి రా… హ్మ్….పెట్టు .. అనగానే కుడుకు బుగ్గలను చేతులతో పట్టుకొని కళ్ళు మూసుకోమని చెప్పగానే మారు మాట్లాడకుండ మూసుకొని ఆమె అధరామృతం కోసం ఎదురు చూస్తుండగా… పద్మావతి తన తలని కాస్త ఏటవాలుగా వంచి ఒకసరి తన పెదాలను ఎంగిలితో తడుపుకొని ….కొడుకు పెదాలకి ఒక చివర అ౦టిఅంటినట్టు చిన్నగా ముద్దు పెట్టి లేచింది… ఏదో తేనె రాసినట్టు నాని తన నాలుకతో తల్లి ఎంగిలి అదే లాలాజలం అంటినచోట అద్దుతూ తేనెలా నాకేసి అలాగే కళ్ళు మూసుకొని ఉన్నాడు… మళ్ళీ పద్మావతి ఇద్దరి ఎంగిల్లతో మెరుస్తున్నకొడుకు పెదాలను అందుకొని కసితీర పై పెదవిని తన పెదాలతో కాసేపటికి కింది పెదవిని అలా సవరదీస్తుంటే ….. నాని ఆమెని పొదివి పట్టుకున్నాడు… పద్మావతికి అతడి పెదాలని వదల బుద్ది కావడమ్లేదు…. అలా తన నాలుకని అతడి పెదాలమీద తడుముతుంటే సడెన్ గా నాని నోరు తెరిచి తల్లి నాలుకను పెదాలతో బందించి లోనికి లాక్కున్నాడు… ఇద్దరి నాలుకలు లోపల ఇద్దరి పెదవులు బయట మేమంటే మేము అని పోటిపడుతూ… అలసి పోయారు… హ్మ్… ఇకచాలు నాని లే.. అని అయిష్ట౦గానే విడిపడి షవర్ ఆన్ చేసారు పద్మావతి షవర్ కింద నిలబడింది ఎదురుగా…. నాని మొదట షవర్ నుండి వచ్చిన నీరు పద్మావతి తలపై పడుతుంటే ఆమె తన జడముడి విప్పడంతో కురులను తడిపేసి ప్రవాహంతో కిందకి వస్తుంటే శివుడి జటాజూటం నుండి జాలు వారుతున్న గంగానది లా పవిత్రంగా కనిపడింది నానికి… అక్కడి నుండి కిందకి దిగి ఆమె వక్షాలను వాటిమద్య లోయను ముంచేస్తూ ఆమె ఐదోతనమైన మంగళసూత్రాన్ని , ఆమె ధరించిన బంగారు ఆభరణాలను, చనుమొనలను దాటుతూ ఇందాక కొడుకు కామరసాలతో తడిసిన వటిని కడిగేసికిందకి దిగుతుంటే హిమాలయాల నుండి దునికినట్టుగా ఉంది ఇక ఇవే ఆ పవిత్రమైన గంగా జలం అన్న భావనతో నాని తన దోసిల్లతో చనుమొనలను దాటి కింద పడుతున్న జలాన్ని పట్టి కళ్ళకు అద్దుకున్నాడు …. రేయ్ ఏ౦ట్రా నాని… ఏం చేస్తున్నావ్ అని ఆశ్చర్యంతో అదిగింది పద్మావతి… అందుకు తను నాతల్లి హిమాలయా పర్వతాల నుండి జాలు వారుతున్న పవిత్ర గ౦గాజలం అ౦టూ తీర్ధం తీసుకున్నట్టుగా తాగేసాడు… ఆచేష్టలకి పద్మావతికి నాని మీద విపరీతమైన ప్రేమ ముంచుకొచ్చింది… నాని….. అంటూ గట్టిగా హత్తుకొని… కొడుకు మొహమంతా ముద్దులతో ముంచేసింది… అలా హత్తుకోవటం వల్ల ఆమె నడుముకు ఉన్న వడ్డాణం అతని అతని పొత్తికడుపుకి ,మొలకి మద్య రాసుకుపోవడంతో మత్తుగా మూలిగాడు… కాసేపు అలా జలప్రవాహ౦లో బందీలుగా ఉండి… ఒకరికి ఒకరు స్నానం చేయించుకున్నారు…. తదనంతరం టవల్ తో తుడుచుకున్నాకా పదమ్మా… మళ్ళీ ఎత్తుకొని తీసుకెళ్తా అనగా… ఈసారి పద్మావతి అతన్ని మెడలకింద ఒకచేయి పైర్రల కింద ఒకచేయి వేసి ఎత్తుకొని ఇప్పుడు నావంతు అంటూ నవ్వింది… అతడు తల్లి చేతుల్లో పిల్లాడిలా ఒదిగిపోయాడు… అలా ఎత్తుకొని నడుస్తుంటే … ఆమె పిరుదులు ఒరుసుకుంటూ నడకలో వయ్యారం వొలకబోస్తున్నాయి…. అదే సమయమ్లో అతని మొహానికి ఆమె ఎడమ చన్ను మెత్తగా తగులుతుంటే ఆమె తాళిబొట్టు,నగలు అతడి పెదాలను గదవను స్పృషిస్తున్నాయి…. ఆమె బొడ్డు కొడుకు నడుముకి తగులుతుంటే వడ్డాణం అతడి పిరుదులను ఒరుసుకుంటూ కామోద్రేకాన్ని రగిలిస్తున్నాయి… అంతలో బెడ్ రాగానే కొడుకుని బెడ్ మీద వెల్లకిలా పడుకోబెట్టి… తనూ అతని మీదకి ఒరిగి అతని చాతిమీద తలపెట్టి పడుకుంది…. నాని తల్లి వీపు మీద చేతితో తడుముతూ అమ్మా… హ్మ్.. నువ్వు నాకు తల్లిలా దొరకడం నా అధృష్టం అమ్మా… ప్చ్… నువ్వే నా కొడుకులా దొరకడం నా అధృష్టం… అని లేచి కొడుకు పెదాలకి ముద్దు పెట్టింది… తల్లిని వెల్లకిలా చేసి ఆమె మీదకి వస్తూ ఆమె స్తనాన్ని నోట్లోకి తీసుకోబోతుండగా… మత్తుగా కళ్ళు మూసుకోని ఎదురు చూస్తుంది…. అప్పుడు అతనికి ఒక చిలిపి ఆలోచన వచ్చింది… ఎంతకి కొడుకు నుండి స్పర్శ లేకపోవడంతో విరహంతో కళ్ళు తెరిచేసరికి బెడ్ దిగి హాల్లోకి వెల్తున్న కొడుకుని చూసి నాని…. ఇప్పుడెక్కడికి రా… ఉండమ్మా… ఇప్పుడే వస్తా అంటూ వెళ్ళిపోయాడు…. ..హల్లోకి వెళ్ళిన నాని పక్కనే ఉన్న తన రూంలోకి వెళ్ళాడు తన కప్బోర్డ్ లో ఉన్న, 16MP Nikkon camcorder తీసుకొని తల్లి అందాలను అణువణువూ అందులో బందించాలన్న ధృఢ నిశ్చయంతో అందులోని మెమొరీ మొత్తం క్లియర్ చేసాడు … అతని ఉద్దేశ్యం తల్లి అందాలు బందించాలనే కాదు ఆమెతో అతడు చేయబోతున్న మొదటి శృంగార రతి, ఆమెలో తన మొదటి అంగ ప్రవేశం అందులోనూ అతడి మొదటి అనుభవం … ఆఊహలకే అతని అంగం గాలిపోసుకుంటూ ఇంతింతై వటుడింతై అన్నట్లుగా పెరిగిపోయింది. ఒకసారి వాడి అంగాన్ని గట్టిగా అదుముకొని అమ్మా .. ఇది నీకోసమే .
ఉరకలేస్తుంది.. వస్తున్నానమ్మ అని తల్లి రూంలోకి వెళుతుండగా … రాత్రి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టిన స్ట్రాబెరి ఫ్లేవర్ కూల్ కేక్ గుర్తొచ్చి మధ్యలో అదికూడా తీసుకొని రూంలోకి అడుగుపెట్టాడు. పద్మావతి శరీరం మీద వేలాడుతున్న ఆభరణాలు ఇంకా తీయకపోవడం, ఆమె విష్ణుమూర్తి సింహాసనం మీద పడుకున్నట్లు ఫోజ్ పెట్టి ఒక సెక్సీ లుక్ విసిరి తనకింది పెదవిని మునిపంట కొరుకుతూ ఏంట్రా అవి చేతిలో …?ఏం లేదమ్మా చిన్న అరెంజ్-మెంట్స్ నీకు నచ్చుతుంది .. సరే నీముచ్చట ఎందుకు కాదనాలి… చూద్దాం మీనాన్నని మించి ఈరోజు కొత్తగా ఏం నేర్పిస్తావో.. ఎలా కార్పిస్తావో.. హ్మ్.. నాకు పరీక్ష పెడుతున్నావా..?హ..హ..హ.. అలాగే అనుకో .. పద్మావతి ఉన్న పొజిషన్ మాటలు వింటూ కసెక్కిపోయాడు ఆమెను అలా చూస్తుంటే కామదేవత దిగొచ్చి తన తల్లిగా పుట్టిందేమో అన్నట్లుగా తోచి కళ్ళు ఆర్పకుండా ఆమె బంగారు వర్ణంలో మెరుస్తున్న శరీరం అణువణువూ చూపుల్తోనే అనుభవిస్తుంటే.. అలా చూడమాకురా…? ఎక్కడో మత్తుగా జివ్వున లాగుతుంది .. హ.హ.హ.హ అవునా..!? ఎక్కడమ్మా..?ఎక్కడో లేరా.. అబ్బా చెప్పమ్మా ..పోరా సిగ్గేస్తుంది.. ప్లీజ్ నాబుజ్జి పద్మావతి కదా అంటూ ఆమె పక్కన కూర్చుని చూస్తుంటే అబ్బా చెప్పేదాకా వదలవు కదా ..అక్కడే రా నీకిష్టమైన చోట.. అబ్బా కరెక్టు గా చెప్పమ్మా .. నీలో అన్ని చోట్లు నాకిష్టమే …మ్…ఇక్కడ అంటూ నాని నిగిడిన మగతనాన్ని పట్టేసింది …స్..స్…మ్ అమ్మా అని కలవరిస్తూ నీకు ఇది ఉండదు కదమ్మా ..?అని ఆశ్చర్యంగా చూశాడు .అయ్యో మొద్దు అని తలమీద మొట్టికాయ వేసి ఇక్కడ అంటే ఇది ఉన్న చోట అని చెప్పగానే అర్థం అయి దాని పేరు చెప్పమ్మా .. ఇక వదలవు సరే విను.. నువ్వు అలా చూస్తుంటే నాపువ్వులో ఒకటే అలజడిగా ఉంది అని కళ్ళు మూసుకుంది .. రూమ్*లో అడుగు పెట్టగానే camcorder ఆన్ చేయడం వల్ల అప్పటి వరకూ జరిగింది అంతా రికార్డు అయింది .. పద్మావతి కళ్ళు మూసుకోగానే క్యామ్ ని తీసి ఆమె నుదుటి దగ్గర నుండి ఒక్కో అంగాన్ని చూపిస్తూ ,పొగుడుతూ, తడుముతూ పెదాలమీద ఫ్యాషనేట్ కిస్ ఇచ్చాడు. అక్కడి నుండి ఆమె మెడవంపులోకి, సంకలలోకి వెళ్ళి తడుముతుంటే ఆమెకు ఎప్పుడూ చవిచూడని సుఖం అంది నాని… హ…హయిగా ఉందిరా…. ఇదికూడా నావీక్ స్పాట్ అని ఇప్పటి వరకూ తెలియదు ..కాస్త నీపెదాలు, నాలుకతో వాటి పని పట్టరా అంటూ అతనిని ఆహ్వానించింది ..ఒకచేతితో క్యామ్ పట్టుకొని ఆమె చంకలో ముద్దు పెట్టి నాకబోయాడు కాని తను తెచ్చిన కేక్ గుర్తొచ్చి పైకి లేచాడు ..కొడుకు స్పర్శ తగలకపోవడంతో కళ్ళు తెరిచి ఏరా నచ్చలేదా…. అని దిగాలుగా అనేసరికి అదేంకాదమ్మా చాలా బాగుంది అని పక్కన ఉన్న కేక్ ని చూపుడు వేలికి అంటించి పద్మావతి పెదాలకు అంటించాడు మొదట ఆమె అతని కళ్ళలోకి అదోలా చూస్తూ నాలుకతో కొడుకు వేలిని నాకుతూ, చప్పరించింది.. ఇంకోసారి కేక్ తీసి ఆమె పెదాలమీద,చంకల్లో రాసి, పెదాలమీద ఉన్న కేక్ ని నాకుతూ ఆమె పెదాలని చప్పరించి చంకల్లోకి వెళ్ళాడు ఇటు వెళ్తూనే తల్లి మంగళసూత్రంతో మరో చంకలో గీరుతూ ఒకచంకలో అతని నాలుకతో దాడి చేస్తుంటే పూనకం వచ్చినట్టు పలవరిస్తూ మెలికలు తిరిగిపోతుంటే నానికి మదమెక్కి ఆమె చంకల్లో కొరుకుతూ ఆమె ఆభరణాలతో గీరుతూ సల్లమీద పడ్డాడు ఎప్పటిలాగే కేక్ తో మసాజ్ చేసి ముచ్చికలు నలుపుతూ తల్లి కళ్ళను చూస్తూ ముచ్చికలు కొరుకుతూ .. కసెక్కిపోయి ఆర్నమెంట్స్ ని సల్లని బిగపట్టి నలిపేస్తున్నాడు .. సల్ల చుట్టూ, సంకల్లో అవి గీరుకుపోవడం వల్ల ఎర్రగా కమిలిపోయిన చారలు దర్శనం ఇచ్చాయి .. కాస్త కిందికి జరిగి మొదట పద్మావతి మునిపంట కొరుకుతున్న పెదాలను,కామంతో గట్టిపడిన ముచ్చికలు, లోతైన తేనెలూరే బొడ్డును జూమ్ లో క్యాప్చర్ చేసాడు .. ఇక ఇంకొంచెం కేక్ తీసుకొని బొడ్డునుండి పూకు వరకు రాసి నాకేసాడు.. ఎపుడైతే ఆమె పువ్వుని నాలుకతో తగిలాడో ఆక్షణమే ఆమె మదనమందిరం లోలోపల నుండి ఊట మొదలైంది … చాలాసేపు తల్లి పూపెదాలను నాలుకతో అతని వేళ్లతో అరగదీస్తూనే ఉన్నాడు ఇక తట్టుకోలేక పద్మావతి అతన్ని పైకి లాక్కుని నాని ఆగలేనురా ఏదైనా చేయరా అంటూ కౌగిలిలో నలిపేస్తుంటే మొదట ఆమె వడ్డాణం చేతులతో తీసేసి క్యామ్ ని పక్కన టేబుల్ మీద అడ్జస్ట్ చేసాడు ..మెల్లగా మంగళసూత్రంకి ముద్దు పెట్టి తీయబోగా అలాకాదు నోటితో తీయమని చెప్పింది .. నాని అతని పెదాలతో మంగళసూత్రాన్ని పట్టి పెదాలు ఆమె శరీరాన్ని తాకుతూనే నుదుటిమీద నుండి తీసాడు అలా అన్ని నగలు తీసి పక్కన పెట్టాడు … అప్పటికే పద్మావతి కొడుకు దండం పట్టుకొని సవరదీస్తూ ఉండే సరికి చేతిలో సరిపోక ఆమె పొత్తికడుపుని బాదుతుంది…. ఇద్దరు గట్టిగా హత్తుకొని మత్తుగా ఒకరికళ్ళు ఒకరు చూసుకుని పెదాల పనితనం మొదలుపెట్టారు. కాసేపటికి అమ్మా … గృహప్రవేశం వేళైంది కాస్త దారి చూపించవే అని ముద్దుముద్దుగా అడిగేసరికి ముచ్చటేసి అతని అంగానికి ఆమె పక్కన ఉన్న కేక్ తో పాటు ఉమ్మురాసి తన పూపెదాలమీద రాసుకుంటూ ఇద్దరూ ఒకేసారి స్.స్.మ్. అని మూలిగారు ..అమ్మా…
నావల్ల కావట్లేదే వచ్చేస్తున్న అంటూ పొజిషన్ సరి చేసుకొని నెమ్మదిగా ..
అలా మొదలైన తల్లీ కొడుకుల రతికేళి నిర్విరామంగా రెండు గంటలు సాగింది పద్మావతి తన అనుభవ పూర్వంగా తెలుసుకున్నా మరియు చదివిన భంగిమలు అన్ని కొడుకు కి నేర్పుతూ సమ్మగా చేయించుకుంటూ మూడు పర్యాయములు కామరసాలు వదిలి నగ్నంగా కొడుకు వొడిలో ఒదిగి చిలిపి ఆటలు మొదలు పెట్టారు అలా ఆనందడోలికల్లో మునిగి సమయం మర్చిపోయారు

తల్లీ కొడుకుల రతికేళి part 1

తల్లీ కొడుకుల రతికేళి పైటని తీయడం ఆపేసి ఆమె మెడ కిందుగా అతడి కుడి చేతిని పెట్టి నెమ్మదిగా తన వైపుకి లాక్కున్నాడు … ఇద్దరి మొహాలు దగ్గరగా రాగానే ఆమె పెదాలను తన పెదాలతో ఒక్కొక్కటిగా ఎంతో నేర్పుతో సవరదీస్తూ… ఎడమ చేత్తో ఆమె నడుము మడతని తడుముతూ ఉ౦టే చిన్నగా మూలగడం మొదలుపెట్టింది… ఆ శబ్దాలు నానిని మరింతగా రెచ్చగొడుతుంటే… అతడూ తల్లి పెదాలను అంతే ఇదిగా చప్పరిస్తున్నాడు, కాసేపటీకి మళ్లీ ఇటు ముద్దుపెడుతూనే ఆమె పైటని మెల్లిమెల్లిగా తన భుజాల మీదనుండి తప్పించి ఆమెను గాఢంగా కౌగిలించుకొని అతడి చాతితో తల్లి యెదను అదుముతూ.. తొడల మద్య తన మగసిరితో రాపిడి పెంచుతూ అమ్మ….మ్.. అమ్మా…? మ్…చెప్పు…? ఎలా ఉంది..? మ్.. హయిగా ఉంది కన్నా.. నీకేలా ఉంది…రా? మ్.. స్వర్గపు ద్వారానికి
 చేరువలో ఉన్నట్టు ఉంది అమ్మా… మ్… నాకు అలాగే ఉందిరా… అ౦టూ ఆమె చేతులని అతడి పిరుదుల పై వేసి మరింత దగ్గరగా హత్తుకొని …స్..స్..స్ అని ఆమె నడుముని కదుపుతుంటే నాని అంగం ఆమె యోనికి అత్యంత చేరువలో కేవలం ఇరువురి వస్త్రాలు మాత్రమే అడ్డుగా ఉన్నాయి…నాని కూడా తల్లిని గట్టిగా వాటేసుకోని పక్కకి దొర్లడంతో ఇరువురి స్తానాలు మారిపోయాయి.. ఇప్పుడు కింద నాని అతని శరీరాన్ని పూర్తిగా ఆక్రమించిన తల్లి అతని మీద ఈసారి నాని పద్మావతి నడుము మడతలని ఇరువైపులా పట్టుకోని తడుముతూ అతని రెండు కాళ్ళు తల్లి కాళ్ళని బందించినట్టుగా మెలేసి మడతల్ని గిల్లేసరికి మ్..స్…మ్.. అని కళ్ళు మూసుకోని తలని కాస్త పైకి లేపి మూలగడంతో అతని పెదాలకు దగ్గరగా తల్లి మెడ కనపడగానే చిన్నగా నాలుకతో నాకుతూ ముద్దుపెడుతుంటే కామోద్రేకంతో పద్మావతి కొడుకు మెడవంపులో మోహం దాచుకుంటూ తన స్తన బాహువులని అతని చాతికేసి బలంగా అదిమింది….నాని ఒకచేత్తో ఆమె వీపు నిమురుతూ ఆమె చీరని కాళ్ళతో కాస్త పైకి జరిపి మరొక చేత్తో చీర అంచుని నెమ్మదిగా పైకి జరుపుతూ పాలమీగడలా సుతార౦గా ఉన్న ఆమె తొడల్ని తడుముతూ చీరలోపల నుండి తల్లి పిరుదులని మొదటిసారిగా నగ్నంగా తాకాడు … ఇద్దరి వొంట్లో ఒక్కసారిగా ఏదో చిన్న జెర్క్ లాంటిది వచ్చి వదిలేసాడు … రెండు క్షణాల తర్వాతా మళ్ళీ పట్టుకోని సుతిమెత్తగా మర్దిస్తూ ఒకదాని తర్వాతా ఒకటిగా ఎదురు తిరుగుతున్న తల్లి జఘణాలను పిండేస్తుంటే పద్మావతి తనయుని రెండో చేతిని తన వేపు మీదనుండి తీసి పిరుదుల మీద వేసుకుంది… తల్లి మనసుని అర్ధం చేసుకొన్న నాని చీరను ఆమె వీపు మీద వరకి లేపి రెండు చేతులతో తల్లి మృదువైన పిర్రలను పట్టుకున్నాడు హయిగా అనిపించిన పద్మావతి నాని మెడవంపులో మొదలుకొని మొహమంతా ముద్దులతో ముంచేస్తూ కొడుకు పెదాలను చిన్నగా కొరికేసర్కి తమకంతో రెండు పిరుదులను తన బలమంతా ఉపయోగి౦చి తనివితీరా నలిపేస్తూ కసితీరా గోళ్ళతో పొడుస్తున్నాడు…. నెమ్మదిగా రెండు పిర్రలను విడదీసి… ఆమె గుద్దబొక్క చూట్టు కాసేపు తడిమి వేల్లను కిందకి తీస్కెల్తూ ఉంటే పద్మావతి తన కాళ్ళను తన ప్రమేయం లేకుండానే కాస్త ఎడం చేసింది..దాంతో నానికి గమ్యం చేరుకోడానికి పెద్దగా సమయం పట్టలేదు… మొదటిసారిగా తల్లి కామకీలాన్ని తన మునివేల్లతో తడిమాడు…మొదట ఆమె పూపెదాల చివరి మొనలను తాకి నెమ్మదిగా ఒక చివరినుండి మరొక చివరికి కదిపి రాపిడి పెంచుతుంటే పద్మావతి తన మొత్తని ఎగరేస్తూ కొడుకుని మరింతగా రెచ్చగొడుతుంది… అప్పుడే అతనికి తగిలింది తల్లి కామకీలా ఇద్దరి నుండి ఒకేసారి స్..స్…స్…మ్…అని మూలుగుతూనే నాని ఆమె కీలాన్ని రెండు వేల్లతో నలిపేసాడు… కాసేపు అలా ఆడుకున్నాకా తల్లిని పక్కకి జరిపి ఆమె పొట్టమీద కూర్చుని *ఒకసారి ఆమె తేనెలూరే పెదాలను ముద్దాడి, మెడమీద ఇంకాస్త కిందకి జరిగి జాకెట్ కొనభాగాన రెండు స్తనాల మద్య ఉన్న కాలువలో ముద్దుపెట్టి తల్లి కళ్ళలోకి చూసాడు… అప్పటికి ఆమె కళ్ళు మూసుకొనే సుఖాన్ని ఆస్వాదిస్తుంది…. మళ్లీ ఆమె వక్షసంపదని చూసాడు జాకెట్ లోపల ఇరుక్కుపోయిన తల్లి మంగళసూత్రం ముచ్చటగా అనిపించి పెదాలతో ఆతాడుని బిగించి నెమ్మదిగా బయటికి లాగుతుంటే అది ఎక్కడెక్కడ ఒరుసుకుందో కాని దాని స్పర్శకి ఆమె ముఖకవలికలు మారిపోసాగాయి… ఆసూత్రాన్ని ఆలాగే తీసుకెళ్ళి తల్లి పెదాలమీద ఉంచి ముద్దుపెడితే ఇద్దరిపెదాల నడుమ కాసేపు నలిగిపోయాయి… మళ్ళీ అతను ఆమె రెండు సళ్ళమీద రెండు చేతులతో దాడిచేసి మెళ్ళిగా జాకెట్ హుక్స్ విప్పడం మొదలుపెట్టాడు.. అప్పుడే కళ్ళు తెరిచిన పద్మావతి అతని షర్ట్ బటన్స్ మీద చేయివేసింది…. కాసెపట్లోనే ఇద్దరి పైబాగాలు నగ్నంగా తయారయ్యాయి… నానికి కన్నుల పండుగగా ఉంది ఎప్పుడు దొంగచాటుగా చూసిన ఆ అపురూప సౌందర్యాలు అత్యంత చేరువలో నగ్నంగా చూసేసరికి మతిపోయి వాటినే చూస్తూ ఆత్ర౦గా వణుకుతున్న చేతులను వాటిమీద వేసాడు..దూదిపింజల లాగా మృదువుగా పట్టుకోగానే వేల్లు లోపలికి వెల్లిపొయాయి రెండు చేతులతో రెండు సల్లని పిసుకుతూ కాస్త ముందుకి వంగగానే ఆమె శరీరం నుండి ఒకరకమైన పరిమళం అతని ముక్కు పుటాలకు తగిలి మత్తు కలిగించింది చాలా ప్లసెంట్ గా ఉంది ఆ పరిమళం… దాదాపుగా ఆమె సల్ల దాకా వెల్లాకా ఆమె నిపిల్స్ చుట్టు వున్న వలయాకారం తెనే రంగులో అర్దరూపాయ్ అంత పరిమాణమ్లో ముద్దుగా అనిపించి అతడి నాలుకతో ఆ వలయాన్ని చుడుతూ మద్యమద్యలో నిపిల్స్ ని అతని నాలుకతో తడుతూ పెదాలతో చీకుతూ ఉండగా కాసేపటికి అవి గట్టిగా మారాయి వాటితో పాటుగా పద్మావతి నోటినుండి కూడా మూలుగులు పెరుగుతూ ఉన్నాయి… ఒక సన్నుని నోటితో మర్దిస్థున్నప్పుడు ఇంకో దాన్ని చేతితో అలా రెండు సల్లను మార్చిమార్చి నలిపేస్తూ….చిన్నగా ఒక నిపిల్ ని మునిపంట బింగించి కొరికేసరికి పద్మావతికి ఎక్కడో ఆమె నరాలను మెలిపెడుతున్నట్టుగా అవ సాగింది ప్రతిగా అతడి తలలో చేతిని పెట్టీ తడుముతూ తన సల్లకేసి బలంగా వత్తుకుంది…. కాసేపు వాటితో ఆడుకున్నాకా అలాగే ముద్దులు పెట్టుకుంటూ కొద్దికొద్దిగా కిందకి దిగుతూ నాజుకైనా ఆమె పొట్టమద్య భాగాన ఉన్న పావల అంత ఉన్న తల్లి బొడ్డుని చూసి నోరురిపోయింది … మొదట ఒక ముద్దుపెట్టగనే పద్మావతి మ్….మ్…మ్మ్… అంటూ ఆమె నడుముని పైకి లేపి అతది తలని మరింతగా తన పొట్టకేసి నొక్కిపెట్టింది…. వెంటనే అతడూ తన రెండు చేతులని నడుముకు కిందుగా ఇరువైపులా వేసి హగ్ చేసుకున్నట్టుగా పట్టుకోని మళ్ళీ బొడ్డుని ముద్దుపెట్టుకోగానే మళ్ళీ అలాంటీ రెస్పాన్సే ఇచ్చేసరికి అతడు నెమ్మదిగా నాలుక బయటపెట్టి బొడ్డులోపలికి పెట్టి కెలుకుతూ చప్పరిస్తుంటే… ఇరువురికి మత్తెక్కిపోతుంది … కాసేపటికి తల్లిని లేపి చీరంతా విప్పేసాడు… అజమ్తా…యెల్లోరా శిల్పాల మాదిరిగా కనపడింది తల్లి నగ్న స్వరూపం… ఇంత అందాలు ఇన్నిరోజులు ఎలా మిస్సయ్యనమ్మా….? అంటూ తల్లి ఒక్కో అంగాన్ని పొగడ్తలతో ముంచేస్తుంటే…. అందరు ఆడాల్లలానే సిగ్గుపడింది కాని అలా పొగిడేది కన్న కొడుకు కావడంతో సిగ్గుతో పాటు గర్వంగా , మత్తుగా ఉంది…. ఒకప్పటి మాటెందుకు నాని… నీకు నచ్చిన అందాలు నీకళ్ళముందు ఉన్నాయి కదా…. ఇన్ని రోజుల విరహం ఇప్పుడు తీర్చుకో అని గట్టిగా అతన్ని హత్తుకుంది….. అప్పటికే నిగిడిన అతడి అంగం అడ్డంగా పాంట్ ఉండగానే ఆమె పొత్తికడుపును వత్తేస్తూ గిలిగింతలు పెడుతుంది…. స్స్స్…మ్మమ్మ్….. అని నిట్టూర్చి… మెళ్ళిగా కొడుకు ముందు మొకాళ్ళ మీద కూర్చుంది…. జిప్ దగ్గర ఉబ్బి ఉండడంతో పాంట్ మీదుగా అక్కడ ముద్దుపెట్టింది… నెమ్మదిగా జిప్ ,బటన్స్ తీసి పాంట్ ని అతడినుండి *వేరుచేసింది …బాక్సర్ మీదుగా అతడి అంగాన్ని రుద్దుతూ తొడలమద్య అండర్వేర్ అంచుల వెంబడి ఆమె నాలుకతో నాకుతూ ఉంటే నాని మెలికలు తిరిగిపొతూ తల్లి వీపు నిమురుతున్నాడు…. నెమ్మదిగా ఆమె అతడి బాక్సర్ ని కిందకి లాగగానే వాదీ అంగం స్ప్రింగ్ లా లేచి ఆమె దవడకి తాకింది… అబ్బా దీన్ని ముట్టుకోకుండానే అలా కొడుతుంది ముట్టుకుంటే ఏమ్ చేస్తుందో… అని చిన్నగా ఒక దెబ్బ వేసింది.. స్…స్…స్.. అమ్మా … నీస్పర్శ్ కోసం అది కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఎదురు చూస్తుందమ్మా… అందుకే అంతలా బుసలు కొడుతుంది… ఔనా… అయితే దీని పనిపడతా ఉండు అని ఆమె చేతుల్లోకి తీసుకుంది… ఆమె చేతి స్పర్శ అక్కడ పడగానే మరింతగా ఎగిరిపడింది… *ఉండవే అంటూ గట్టిగా పట్టుకొని ముద్దుపెట్టింది… అమ్మా…. అంటూ ఆమె తలని గట్టిగా పట్టుకున్నాడు…. దీన్ని చూస్తే నోరూరుతుంది రా గుండు చూడు ఎంతబావుందో లేత గులాభి రంగులో అని చెప్తూనే నాలుకతో గుండు మీద రాసింది… స్…స్…స్…మ్…మ్ అంటూ నీపెదాలు దానికి అంటించవే… హ్మ్… ఉండరా ఇప్పుడేగా ముట్టుకున్న కంగరు పడకు… అని నెమ్మదిగా పెదాలతో గుండుని తడిమి కొద్దికొద్దిగా నోట్లోకి తీసుకుని కుడవడం మొదలుపెట్టింది…. అంతకంతకు అతడి స్వరం మారుతూ మూలుగులు పెరుగుతుంటే ఆమె కొడుకు వట్టలను ఎడమ చేతితో పాముతూ…. ఇంకా ఉద్రేకం పెంచింది… కాసేపు వట్టలు చీకుతూ అంగాన్ని ఆడించడ౦ మళ్ళి అంగాన్ని చీకుతూ ఉండగా అమ్మా……………స్….స్……స్….స్…….మ్…..మ్…. అంటూ తల్లి నోట్లో దఫదఫాలుగా పిచికారి చేసేసాడు…. అప్పుడే పద్మావతి అతడి అంగాన్ని బయటికి తీయబోవడంతో ఆమె పెదవుల నుండి ధారగా గదవ మీదుగా… మెడలో ఉన్న తాళిబొట్టు ,నల్లపూసలు ,బంగారు నెక్లెస్ ల సాక్షిగా *సల్ల మద్య లోయలోకి పరుగు తీసింది….. చీ…వెదవ ఏంట్రా…ఈపని ..? ముందే చెప్పొచ్చు కదా.. ఆర్నమెంట్స్ తడిచిపోయాయి చూడు…అని బుంగమూతి పెడుతూ కొడుకు వైపు చూసింది. .. ఆపొజిషన్ లో పద్మావతి సెక్సీగా కనబడింది అతనికి .. ఆసమయానికి.. అతడి వీర్యం తల్లిబొడ్డు నుండి బయటికి వచ్చి ఆమె ఆడతనం వైపు పరుగుపెడుతుంటే పానకంలో పుడకలా ఆమె వడ్డానం ముద్దుముద్దుగా ఆపేసింది .. కాని అప్పటికే చెమటపట్టిన ఆమె శరీరపు సహాయంతో వడ్డానంను దాటుకుని ఉరకలేస్తూ పొత్తికడుపు దాటుతుండగా అప్పటికే పసిగట్టిన పద్మావతి చేతులు హఠాత్తుగా ఒడిసిపట్టేసాయి …అక్కడి నుండి మొత్తం చేతుల్లోకి తీసుకొని ఆభగా నాకేసింది… మెల్లిగా అతని కళ్ళలోకి ఒకరకంగా చూస్తూ అతడి మగసిరి అందుకొని దానికి మిగిలిన వీర్యం మొత్తాన్ని చుక్కకూడా వదలకుండా నాలుకతో చప్పరించేసి కొడుకు ముందు దర్జాగా ఒళ్ళు విరుచుకుని గర్వంగా నిలుచుండి చూపులతోనే రెచ్చగొడుతూ ఉంటే నాని తట్టుకోలేక తల్లిని గాఢంగా హత్తుకున్నాడు .. ఇద్దరి నగ్నశరీరాలు గాలి కూడా చొరబడనంతగా అల్లుకుపోయారు. కాసేపు సేదతీరాకా నాని… హ్మ్.. వెళ్ళి స్నానం చేసిరా..రా.. హ్మ్..ఇద్దరికీ చెమట పట్టింది కదా నువ్వు కూడా పద ఇద్దరం కలిసి చేద్దాం .. చీ పోరా… నాకు సిగ్గు ..ముందు నువ్వెళ్ళి చేసిరా… అదేం కుదరదు ..అని ఆమె ఏం చెప్పిన పట్టించుకోకుండా తల్లిని చేతుల్లో ఎత్తుకొని బత్రూమ్ వైపు వెళ్లి లోనికి వెళ్ళగానే అక్కడ ఉన్న సింక్ మీద కూర్చోబెట్టి పెదాలమీద ముద్దు పెడుతూ ఆమె స్తనాలు పిసికేసి.. చేతులతో, పెదాలతో, నాలుకతో అప్పుడప్పుడు పంటిగాట్లతో తొందరగానే ఆమె ఆడతనంలో మళ్లీ చలనం రగిలించాడు.. నెమ్మదిగా కిందికి జరిగి మొట్టమొదటి సారి తల్లి పూరెమ్మలపై ముద్దు పెట్టి చేతి వేళ్ళతో ఆరెమ్మలని విడదీసి నాలుకతో అప్పటికే చెమ్మగిల్లిన ఆమె రసాలను గుటకలు వేస్తూ జుర్రుతుంటే .. 
కసెక్కిపోయిన పద్మావతి వొగరుస్తూ అతని తలను తన మొత్తకేసి అదుముకుంటూ స్..స్..స్..మ్..మ్.. నాని …! చంపేస్తున్నావు రా… హ్మ్…. తల్లిని కూడా ఇంతలా కసెక్కిస్తున్నావ్ రా..! స్.. నాని ఏదైనా చేయరా… తట్టుకోలేక పోతున్నారా…. అంటుండగానే నాని తన చూపుడువేలు తల్లి పూపెదాల మధ్య ఇరికించి కొద్దికొద్దిగా లోనికి నెడుతుంటే సుఖపారవశ్యంతో మూలుగుతూ మెలికలు తిరుగుతూ ఉండగా నాని ఇంకో వేలిని ఉపయోగించి స్పీడ్ గా ఆడిస్తూ నాలుకతో ఆమె బొడిపెను తడుముతూ పెదాలతో చప్పరిస్తుంటే తనసల్లు తానే పిసుక్కుంటూ పలవరింతలు పెడుతుంటే నాని తన చేతిపనిని వేగం పెంచుతూ తల్లి గొల్లిని మునిపంటితో కొరికేసరికి ఒక్కసారిగా ఆమె పలవరింతలు గదంతా మారుమోగుతుండగా తనమొత్తను ఎగరేస్తూ తెరలుతెరలుగా తన కామరసాన్ని కొడుకు నోటిలోకి జారవిడిచింది….

తాగిన మైకంలో పెళ్ళాం గది అనుకొని

మనసుని వాల్ల పడక గదిలోకి మల్లి౦చాను,హ్మ్మ్. ఇప్పుడె ఆ౦టీ పడక గదిలోకి వచ్చి౦ది హటాత్తుగా అ౦కుల్ ఆ౦టీని హగ్ చేసుకున్నాడు అక్కడ అ౦కుల్ తన పెదాలతో ఆ౦టీ మృదువైన లేలేత పెదాలు అ౦దుకొని కి౦ది పెదవిని చప్పరి౦చడ౦ మొదలుపెట్టాడు.
ఎ౦దుకొ తెలీదు అలా కి౦ది పెదవి చప్పరి౦చగానే ఇద్దరిని ఏదో మైక౦ కమ్మేసినట్టు౦ది, కళ్ళు మూసుకొనే ఒకరి అధరామృతాలు ఒకరు పెదాలతోనే జుర్రుకోవడంలో మునిగిపోయారు,
అ౦కుల్ నెమ్మదిగా కుడి చేతిని ఆ౦టీ నడుము మీద వేసాడు, అలా నిమురుతూ కొద్దికొద్దిగా పైకి వస్తూ చీర కి౦దుగా జాకెట్ అ౦చులని తాకాడు, తన వేల్ల కొనలు సళ్ళకు తగలగానే ఆ౦టీ పూకులో సమ్మతనం స్పష్ట౦గా గమని౦చాడు అ౦కుల్, తన మైక౦ అర్దంచేసుకొని పెదాలను ఇ౦కా గాడ౦గా ముద్దు పెట్టుకు౦టూ ఇ౦కాస్తా పైకి జరిపాడు ఆ౦టీ స్తన స౦పద అతని చేతి స్పర్షకి పువ్వులా జలదరి౦చి౦ది. అ౦కుల్ కి ఆ అనుభవ౦ కొత్తగా తోచి౦ది, ఏ౦టీ పద్దు మొదటి రాత్రిలా అలా వణికిపొతున్నావ్ అని అడిగినా తన నోటి ను౦డి మాట రాలేదు మ్.అనే అనగలిగి౦ది, ఆ౦టీ కొరికతో ఉంది అనుకొని పెదాలు చప్పరిస్తూ చిన్నగా సన్నుల మద్య జాకెట్ మీదను౦డే గొబ్బమ్మల కనిపిస్తున్న ముచ్చికని నలపడంమొదలు పెట్టగానే స్స్స్స్స్స్స్స్స్.. అ౦టూ ఆ౦టీ అ౦కుల్ని హత్తుకుపోయి౦ది, ఒకచేత్తో ఆ౦టీ గుద్ద మీదకి జరిపి తడుముతూ మరొకచేత్తో ఆముచ్చికని అలాగె కాసేపు నలిపి, తలనికి౦దకి వ౦చి అదే సన్నులను పెదాలతో అ౦దుకొని చప్పరిస్తున్నాడు, కాసెపటికి తన పైట తప్పించి జాకెట్ కి౦ది అ౦చు దగ్గరా ముద్దు పెట్టాడు, ఎప్పుడులేన౦త సువాసన తగిలి౦ది, ఏ౦టి పద్దు. కొత్త బాడీ స్ప్రే కొన్నావా.సుమనోహర౦గా ఉ౦ది ఇదే క౦టిన్యూ చెయ్ అన్నాడు, హ్మ్మ్మ్మ్..అని సమాదాన౦గా చెప్పి౦ది, పెదాలతోనే జాకెట్ చివరి హుక్ విడదీయడానికి కాసేపు ట్రై చేసి చివరికి పల్లతో కూడా చేసి ఇక విసుగొచ్చి పల్లతో హుక్ తె౦పేసాడు.. తర్వాత ఒక్కొ హుక్ ని నెమ్మదిగా విప్పేసాడు అల చేస్తు౦టే తన పెదాలు ఆ స్తనాల మద్య తగులుతూ ఆ౦టీకి గిలిగి౦తలు పెట్టి మెలికలు తిరుగుతూ అ౦కుల్ తలని తనకేసి అదుముకుంది అ౦కుల్ ఇ౦కా రెచ్చిపొయి జాకెట్ పాయలని వేరుచేసి తన ముక్కు పెదాలతొ ఆ సన్నులను కుమ్మేస్తున్నాడు.
రె౦డు చేతులతో రె౦డు సల్లని నలుపుతు౦టే ఆ౦టీ స్స్స్స్.మ్మ్మ్మ్.అ౦టూ నిట్టూర్పులు విడుస్తూ తన భర్తని అదుముకు౦టు౦ది, సల్లని అలా పిసికేస్తూ తలని కాస్తా కి౦దకి తెచ్చి సరిగా బొడ్డు చుట్టు ముద్దులు కురిపి౦చి చిన్నగా ఆ క౦డని పల్లతో బిగి౦చి బొడ్డుమద్యలో నాలుకతో రాస్తూ..తనకి మూడ్ పె౦చసాగాడు… ఆ౦టీ ఒకసారి గుద్దని ని ఎగరేసి మూలుగుతూ మల్లి తన శరీరాన్ని తన భర్తకి అప్పగి౦చి౦ది. తరువాత ఇ౦కే౦చేస్తాడో అని ఎదురుచూస్తూ ఉ౦డగా అ౦కుల్ కాస్తా కి౦దకి దిగి చీర కుచ్చిల్ల దగ్గర ఇంకో ముద్దు పెట్టాడు. చిన్నగా నాలుకతో చీర అ౦చుల వె౦బడి రాస్తూ ఏమోయ్.. ఏ౦ మాట్లడట్లేదూ ..హ్మ్మ్మ్మ్..అని ఆ౦టీ అ౦కుల్ తలలో వెల్లు జొనిపి తన పొత్తి కడుపుకి బల౦గా వత్తుకు౦ది.అలా చేసేసరికి పద్దుకి మూడ్ ఎక్కువైనపుడు అలాగే మాట్లడదు అని గుర్తొచ్చి౦ది..అదే సమయ౦లో పా౦ట్ లొ తన ముసలి మొడ్డ ఎగిరెగిరి పడుతు౦ది.. ఇక తన ఆటను కొనసాగి౦చసాగడు పొత్తికడుపుని ఎడమ చేత్తో సుతార౦గా రాస్తూ నాలుకని చీర అ౦చుల మీదుగా ఒక పక్కను౦డి మరొక పక్కకి రాస్తూ పోతుంటే పద్దు తట్టుకోలేకా తన నోటి ను౦డి వస్తున్న అరుపులని ప౦టి బిగువున అదిమి పెట్టి౦ది. ఆ ముక కవలికలు చీకట్లో అ౦కుల్ కి కనిపి౦చలేదు కాని. పద్దుఆ౦టీ సుఖ పారవశ్య౦తో మెలికలు తిరుగుతు౦ది.. అ౦కుల్ పైకి వచ్చి పద్దు శ్వాసకి అనుగున౦గా ఎగిరిపడుతూ ఆకాశ౦ వ౦క చూస్తున్న స్తన స౦పదను నోటిలోకి తీసుకుని సుతార౦గా పెదాలతోనే మర్దిస్తూ నాలుకతో ముచ్చికని మీటసాగాడు. ఒక చేతిని కిందకి జరుపుతూ కుచ్చిల్ల దగ్గర ఆగి, చూపుడు వేళితో బొడ్డు ను౦చి చీర దాకా రాస్తూ కాసేపటికి కుచ్చిల్ల కి౦దుగా చీర లోపలికి చేతిని పొని౦చాడు… అక్కడ ప్రదేశ౦ తను ఊహి౦చినట్టుగా జుట్టుతో కాకు౦డా నున్నగా ఉ౦ది ఎ౦దుకొ అనుమాన౦ వచ్చి౦ది నిన్నే కద అరణ్య౦లా పెరిగిపొయి ఉ౦ది అనుకున్నాడు, అ౦తలోనే ఉదయ౦ క్లీన్ చేసి ఉ౦టు౦ది అని సముదాయి౦చుకున్నాడు..ఇంకాస్త కి౦దకి వెల్తూ ఉ౦డగా పద్దు ఆ౦టీ నిలివు చీలిక అ౦కుల్ చూపుడు వేలికి తగిలి౦ది.. ఒక్కసారిగా ఆ౦టీ శరీరమ౦తా వణికి౦ది. ఏ౦టీ పద్దు ఇవాల కొత్తపెళ్ళి కూతురిల ప్రవర్తిస్తున్నావ్. అ౦టూ ఆ చీలిక మీద చిన్నగా తడిమి పెదాలపైన ఉన్న బొడిపెను మునివేళ్ళతో పట్టుకొని చిన్నగా నలుపగానే …స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్..అ౦టూ కి౦ది పెదవిని పల్లతో బిగపట్టి తొడలు దగ్గరికి మలిచి౦ది ఆ సమయ౦లొ అ౦కుల్ ఎడమ చేయి తొడల మద్య ఇరుక్కుపోయి౦ది. పద్దూ ఇవలా చాలా ముద్దొస్తున్నావురా అ౦టూ కుడి చేతిని తల మీదుగా తన కుడి స్తనాన్ని నిమురుతూ ఆ౦టీ పెదాలు తన పెదాలతో కలిపేసాడు…కాసేపు వాటీతో ఆడుకుని ఆ౦టీ కాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి చీరని ల౦గని కలిపి పైకి జరుపుతూ తన పెదాలతో ఆ౦టీ బోటనవేలి ను౦డి పిక్కల మీదుగా మొకాళ్ళు, తొడలను తాకుతూ వాటి అ౦దాలని చీకట్లోనే ఆస్వాదిస్తూ.. తొడలు కలిసిన బాగ౦లో ముద్దు పెట్టగానే ఏదొ పలవరిస్తూ కాళ్ళని దూర౦ చేసి౦ది.. ఇక అ౦కుల్ కి ఏ అడ్డు లేదనుకున్నాడొ ఏమొ నేరుగా ఆ౦టీ నిలువుపెదాల మీద ప్చ్..ప్చ్.ప్చ్ అ౦టూ ముద్దులు కురిపి౦చాడు.. ఆ౦టీ ఆగలేకా గట్టిగా తన మొత్తకేసి అ౦కుల్ తలని అదుముకు౦ది..అ౦కుల్ తన నాలుకని ము౦దుగా తన నిలువు పెదాలని విడదీసేట్టు నాకుతు౦డగా చీలికచివర ఆ౦టీ కామ కీల తగిలి౦ది. పెదాలతోనే ఆ కీలాన్ని బ౦ది౦చి నలుపుతు౦టే ఉక్కిరిబిక్కిరి అయిపోతూ౦ది.. స్స్స్స్.మ్మ్మ్మ్. అ౦టూ ఒకటే పలవరి౦తలు..కాసేపు నాలుకతో ఆ౦టీ మదన మ౦దిరాన్ని అరగదీసాకా… చీకట్లోనే ఒకరి శరీరాలు ఒకరు తడుముతూ.. ఒకరి బట్టలు ఒకరు విప్పుకొని నగ్నంగా తయారు అయ్యారు.
ముద్ధులు, నాకుల్లు, అన్ని అయ్యాకా పద్దు ఆ౦టీని గట్టిగా హత్తుకొని ఆ౦టీ పూకులోకి పట పట మని పది షాట్లు వేసి లోతుల్లొతన మొడ్డ రసాన్ని వదిలి ఇద్దరు ఒక్కసారిగా అమ్మా…. అ౦టూ ఒకరి కౌగిల్లలో ఒకరు తలదాచుకున్నారు. సడెన్ గా పవర్ వచ్చి లైట్స్ వెలిగాయ్ ఒక్కసారిగా షాక్ తిన్నాడు అ౦కుల్ ఇప్పటివరకు తను దెంగి దెంగి సుఖాన్ని పొ౦ది౦ది తను అనుకున్నట్లు పద్దు ఆ౦టితో కాదు.
ముద్దుల భార్య చెల్లి కూతురు సుప్రియ , సుప్రియ వేసవి సెలవలకి పెద్దమ్మ ఇంటికి వచ్చింది.
ఒక్కసారిగా గు౦డెదడ రెట్టి౦పు అయి౦ది. నువ్వు.నువ్వు.. నువ్వే౦టిక్కడ అని చుట్టు చూసి షాక్ తిన్నాడు
ఆ రూ౦ కూడా తన కూతురుదే రాత్రి తాగి ఇ౦టికి వచ్చాడు అప్పటికే పవర్ పోవడ౦తో, మొడ్డకి వేడి ఎక్కువ అవడంతో తన రూ౦ అనుకోని సుప్రియ రూ౦ కి వెల్లాడు.
తను నిద్రలో ఉ౦డి అడ్డుచెప్పలేదు. సుప్రియ పూకు అలా మొదటిసారి ఓపెన్ అయ్యింది. అప్పటినుంచి ఆ షాట్స్ వీలు దొరికినప్పుడల్లా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉన్నాయి. అప్పటినుచి అంకుల్ కి రెండు పెగ్గులు ఎక్కువ తాగమని చెప్పేది. అలా మొదలైన హాలిడేస్ దసరా కి , సంక్రాంతి హాలిడేస్ కి కూడా ఫిక్స్ అయింది

AMMA COMIC STORY 6


ముద్దుల మరదలు Part 3

నా మరదలు నాకౌగిట్లో వెన్నలా కరిగిపోతూ ఉంది. దాని మొహం చూస్తే అది తన శరీరం నాకు అప్పగింది ఏదో మధురమైన లోకాల్లో గా ఉన్న దాని తొడల మీద చెయ్యి పెట్టినిమురుతున్నాను. నా చెయ్యి దాని పూకు బట్టలను కిందికి జార్చి కాలితో పక్కకు నెట్టేసింది. నా ఒంటి మీద నా మరదలి ఒంటి మీద అండర్ వేర్ మాత్రం ఉన్నాయి. నా మరదలు నన్ను గట్టిగా వాటేసుకుంది. దాని ఒళ్లు వేడిగా ఉంది “బావా బావా ఇస్స్స్ ఉమ్మ్మ్మ్ బావా” అంటూ నన్ను నలిపేస్తూ ఉంది. దాని సళ్లను నా గుండెలకు పెట్టి అదుముతూ ఉంది. నా చేతులతో దాని వీపునిమురుతూ దాని పిర్రలను పిసుకుతున్నాను.
నేను దాని పెదాలను, మెడ మీద బుగ్గల మీద సళ్ల మీద ముద్దులు పెడుతున్నాను. దాని సళ్లు మెడ నాకుతున్నాను. అది కూడా నా చెవి కొరుకుతూ నాకుతూ ఉంది నేను దానినిపైకి ఎతి్త దాని చంక నాకుతున్నాను. కోరుకున్న అమా్మయి ని ఎక్కడ నాకినా మధురంగా ఉంటుంది కదా. నేను నా చేతిని కిందికిపోనిచ్చి పాంటీ మీది నుండి దాని పూకు తడిమాను. దానిపూకులో కారినట్టుంది. నా చేతికి తడి తడి గా తగిలింది. అది కూడా తన చేతిని కిందికి పోనిచ్చి నా అండర్ వేర్ లో చెయ్యి పెట్టి నా మొడ్డను గట్టిగా పట్టుకుంది. telugu sex stories
నా మొడ్డను పైనుండి కిండి దాకా నిమురుతూ ఉంది. “బావా బావా చాలా పెద్దది బావా నీది. పొడుగ్గా లావుగా ఉంది” అంది నా చెవిలో. దాని చేతిలో నా మొడ్డ మరీ రెచ్చి పోతూ ఉంది. నేను నా అండర్ వేర్ దాని పాంటీ కిందికి జార్చాను. అది సిగ్గుతో నన్ను గట్టిగా వాటేసుకుంది. దాని సళ్లు నా గుండెలకు, నా మొడ్డ దాని తొడల మధ్య గుచ్చుకుంటున్నాయి. నా మరదలు నా మెడ మీద నా గుండెల మీద ముద్దులుపెడుతూనా nipples కొరుకుతూ ఉంది.
అలాగే కిందికి జారింది. నా పొట్ట మీద ముద్దులుపెడుతూ తన మోకాళ్ల మీద కూర్చుంది. నా మొడ్డను తన మెడ మీద రుద్దుకుంది. చెంపలకు ఆనించుకుందు. నా మొడ్డ పొడుగునా ముద్దులు పెట్టింది. చుప్ చుప్ చుప్మనే దాని ముద్దుల శబ్దం ఆ రూం అంతా నిండి పోయింది. నా మొడ్డ గుండునునోట్లో పెట్టుకొని చీకుతూ ఉంది. నా మొడ్డ తూ ఆడుకుంటూుంది. ముద్దులు పెట్టడం, నిమరడం, తన పెదాల మీద, చెంపల మీద రుద్దుకోడం, తన సళ్ల మీద అదుముకోడం అటు ఇటు ఊపడం మరల నోతినిండా పెట్తుకొని చీకడం దాని చేతిలో నా మొడ్డ sex toy మాదిరిగా ఉంది. నా మరదలు పైకి లేచింది. నన్ను వెనకనుండీ వాటేసుకుంది. telugu hot stories
దాని పూకును నా పిర్రలకు అదిమిపెట్టి రుద్దుతూ ఉంది. దాని మృదువైన చేతులు నా గుండెల దగ్గరనుండి పొట్ట మొడ్డ తొడలు నిమురు తున్నాయి. నా మొడ్డను పైకి కిందికి ఊపుతున్నాయి. దాని బలిసిన సళ్లు నా వీపుకు అదుముకుంటున్నాయి. నాకు స్వర్గంలో ఉన్నట్టు ఉంది. నేను నా తల వెనక్కు వాల్చి దాని మెడ మీద ముద్దులుపెడుతున్నాను. ఇప్పుడు దానిని నేను వెనకనుండి వాటేసుకున్నాను. నా మొడ్డను దాని పిర్రలు పెట్టి అదుముతున్నాను. దాని పిర్రల మధ్య నుండి నామొడ్డ దాని గుద్దలోకి చొచ్చుకుపోతూ ఉంది.
నేను నా చేతులతో దాని సళ్లు పిసుకు తున్నాను. దానిమెడ మీద చెవి వెనక చెంపల మీద ముద్దుల వర్షం కురిపిస్తున్నాను. అది తన చేతులుపైకి ఎతి్తంది దాని చంకలు విశాలంగా కనిపించాయి. దాని చంకలు నాకుతున్నాను. నేను దానిని ఎతు్తకొని బెడ్ రూం కు తీసుకెళ్లాను బెడ్ మీద వెల్లకిలా పడుకోబెట్టాను. శృంగార దేవత లాగా బెడ్ మీద వయా్యరంగా పడుకొని ఉంది నా ముద్దుల మరదలు. నేను దాని తొడలు విడదీసి దాని తొడల మధ్య చేరాను దాని బొడ్డు మీద చుప్ చుప్ మని ముద్దులు పెట్టాను. దానికి ఒళ్లు పులకరించినట్టుంది. “ఇస్స్స్ బావా ఉమ్మ్మ్మ్” అంటూ మూలిగింది.
తరువాత కొంచెం కిందికి జరిగి దాని బొడ్డు పూకు మధ్య నాకుతున్నాను ముద్దులు పెడుతున్నాను. గజ్జల్లో నాకుతున్నాను. అది కూడాతన రెండు తొడలు బాగా విడదీసి దాని పూకు నా మొహానికి అదుముతూ ఉంది. నేను నా నాలుకతో దాని గొల్లిని tease చేస్తునాను. “ఉమ్మ్మ్మ్ బావా అమా్మ తట్టుకోలేను బావా ఇస్స్స్స్ ఏమి చేస్తున్నావు నా బుజ్జి ముండను” అంది గోముగా నా ముద్దుల మరదలు

మృదుల ఆంటీ – పార్ట్ 2

కొంత సమయం ఆలోచిస్తూ గడిపిన మృదుల
Telugu Sex Stories ‘అలాగా…అయితే నేను ఎంత అందం గా వున్నానో మా ఆయనకీ చెబుదువు గానీ లోపలికి రా…’ అంటూ పైకి లేచి నిలబడింది.
’ఏమీ ఫరవా లేదు… నేను నిన్ను నేరుగా మా ఆయన దగ్గరికి తీసుకు వెళతాను… అయన నిన్ను ఏమీ అనడు… ఇంకా నీ మనసు లోని మాట నిర్భయంగా చెబితే సంతోషిస్తాడు… రా …. అయన.. లోపలే వున్నాడు…. వచ్చి చెప్పు’ అంటూ లోపలి కి నడుస్తూ గుమ్మం దగ్గర ఆగింది ఇంకా తర్జన బర్జన పడుతున్న జేమ్స్ ని చూస్తూ..
’అలా కాదు… నేను ఆయన భార్యని చూస్తూ మైమరిచి పొయ్యి కింద పడి దెబ్బలు తగిలించు కున్నాను అని చెబితే ఏ మగాడు వూరు కుంటాడు…చెప్పండి…’ అన్నాడు జేమ్స్ నీళ్ళు నములుతూ.
’మరేం ఫర్వాలేదు అంటున్నాగా.. నువ్వు చెబితే ఆయన ఇంకా సంతోషిస్తాడు రా.. లోపలి కి రా..!’ అంటూ జేమ్స్ లోపలి వల్లదానికి దారి ఇచ్చింది మృదుల…ఇంకా నీళ్ళు నములుతూ నిలుచున్నా జేమ్స్ ని చూసి చిన్నగా నవ్వుతూ ‘దీనికే భయ పడే వాడివి అలా ఎలా పడి పోయ్యావ్.. ఆ..?’ అంటూ అతని చేతిని పట్టుకుని ఇంటిలోకి లాగింది మృదుల.
ఆమె బలానికి తూలి పడ బోతూ నిల దొక్కు కున్న జేమ్స్
‘నాకెందుకు భయం… పదండి చెబుతాను… మళ్ళీ ఆయన ఏమన్నా అంటే మీరేమీ ఫీల్ కాకూడదు మరి.!’ అన్నాడు ఆమె కళ్ళల్లోకి చూస్తూ…’నేనేమీ ఫీల్ కాను… పద..’ అంటూ లోపలి వెళ్ళింది మృదుల. ఆమె వెనకే లోపలి హాల్ లోకి వచ్చాడు జేమ్స్.. ఆమె చేతిలోని ఆయింట్ మెంట్ ని అక్కడ వున్న టీపాయ్ మీద పెట్టి..’ మా ఆయన… లోపల బెడ్ రూం లో వున్నాడు… పద..!’ అంటూ హాల్ కి అటాచ్డ్ గా వున్న బెడ్ రూం లోకి దారి తీసింది. ఆమె వెనుకే లోపలి వేల్ల్లాడు జేమ్స్… అక్కడ… ఆ రూం లో బెడ్ మీద పనుకుని వున్నాడు ఒకతను..
అతని శరీరం క్రుంగి కృశించి ఆస్థి పంజరం లాగ ఉంది… నీరసం గా కళ్ళు పెట్టుకుని సీలింగ్ కేసి చూస్తూ వున్న అతను వీళ్ళు వస్తున్న అలికిడికి ముఖం తిప్పి వీళ్ళని చూసాడు.. వాళ్ళ ఇద్దరినీ చూసిన అతని ముఖం లో ఏ విధమయిన ఎక్స్ ప్రెషన్ లేదు. ఆ రూం అంతా కలియ చూస్తున్న జేమ్స్ తో…’ఈయనే మా ఆయన… ఏదో తెలియని జబ్బు చేసి ఇలా తయారయ్యాడు… చూడని హాస్పిటల్ లేదు.. వైద్యుడు లేడు…ఈయన జబ్బు మాత్రం నయం అవలేదు…ఆయనకీ మనం చెబుతున్న మాటలు అర్ధం అవుతాయి గానీ తిరిగి ఏమీ చెప్పలేడు…’ అంటూ కళ్ళలో కారుతున్న నీటిని ఆపుకుంటూ జేమ్స్ వంక చూసింది..
’మరి ఈయనకా మీరు చెప్పమనింది’ అంటూ నిర్ఘాంత పొయ్యాడు జేమ్స్.’హ…హ..హ..’ అంటూ పగల బడి నవ్విన మృదుల ‘అవును… ఈ మహానుభావుడికే నేను చెప్ప మనింది… కనీసం అతని భార్య అందం గా నిండు వయసులో పిట పిట లాడుతూ బయట తిరుగుతుంది. ఆమెని తినేసాలా చూస్తున్న కాముకులు కాలేజ్ కుర్రాళ్ళ నుంచి వున్నారు అని తెలిస్తే అయినా ఇత గాడు లేస్తాడు ఏమో! అనిపించింది… అందుకే నిన్ను నేరుగా ఆయనకే చెప్ప మన్నాను…’ అంటూ తన మొగుడి వయిపు తిరిగి
‘ఏమోయ్! కోటేశ్వర రావ్! చూడు నేను చెబితే నువ్వు నమ్మ లేదు కద…ఇదిగో ఈ కాలేజ్ కుర్రాడు నన్ను చూస్తూ బైక్ కింద పడేసి దెబ్బలు కూడా తగిలించు కున్నాడు…’ అంటూ జేమ్స్ కి దగ్గరగా వచ్చి అతని మోచేతిని పైకి లేపి చూపించింది బెడ్ మీద వున్న అతనికి. ఆమె చెబుతున్నది తనకు అర్ధం అవుతున్నా కూడా ఏమీ చెయ్య లేని నిస్సహాయ స్థితి లో వున్న అతను ఆమె వంక అసహ్యం గా చూడడం తప్ప ఏమీ చెయ్య లేక పొయ్యాడు. అతని చూపుని గ్రహించిన మృదుల ’తూ… నీ యబ్బ… లమ్డీ నా కొడకా.. . నువ్వు చేసిన పాపాలకి నీకు ఈ జబ్బు రాక ఏ జబ్బు వస్తుంది రా… చూడు నీ అందాల భార్య ఈ కుర్రాడితో ఎలా రంకు సాగిస్తుందో…’ అంటూ అయోమయం గా చూస్తన్న జేమ్స్ వంక తిరిగి తన శరీరం మొత్తాన్ని అతనికి హత్తుకుని తన పెదవులని అందుకోవడానికి ముందుకు వంగింది మృదుల…
ఇక్కడ మృదుల గురించి కొంచెం చెప్పు కోవాలి.

మృదుల ఆంటీ

మృదుల ఓ చల్లని సాయం కాలం వీధిలో నడుస్తూ . కూర గాయాల మార్కెట్ కి చేతిలో కూరల సంచి తో వెళ్లి వస్తుంది . పూల పూల వాయిల్ చీర కట్టుకున్న ఆమె కొంగు ని నడుము చుట్టూ తిప్పి బొడ్డులో దోపు కోవడం తో చీర వంటికి అతుక్కుని పొయ్యి ఆమె ఎత్తు పల్లాలు స్పష్టం గా కనిపిస్తున్నాయి. ఆమె కి 33 ఏళ్ళు వుంటాయి ఏమో.. ఆమె చెయ్యేత్తు మనిషి. కోల ముఖం, నుదిటి మీద రింగులు తిరిగిన ముంగురులు అల్లరిగా ఆమె నుదిటి మీద పడుతున్నాయి. కళ్ళు పెద్దవి.. ముక్కు నిలువుగా కిందకి వచ్చి కోటేరు ముక్కు అంటారు అలా ఉంది. పెదవులు చెర్రీ పండ్ల మాదిరి మందం గా ఎర్రగా వున్నాయి వొంపు తిరిగి. కళ్ళలో కనిపించే పొగరు చూస్తుంటే మంచి పొగరు గిత్త మాదిరి ఉంది. బుగ్గలు పలుచగా నున్నగా వున్నాయి.మెడ పొడవుగా ఉంది చీర చాటున దాగి వున్న ఎత్తులు చిన్న చిన్న కుండలని బోర్లించి నట్టుగా డేరింగ్ గా పొడుచుకుని ఉన్నాయి…. వాటి బరువుకు చిక్కిన నడుము అంత సన్నగా ఏమీ లేదు గానీ అక్కడి నుంచి విశాలం గా పరుచుకుని వున్న ఆమె కటి ప్రదేశం వెనక వున్న పిర్రలు చూస్తుంటే ఏపుగా పెరిగిన పంట చేను ని చూస్తున్నట్టుగా ఉంది. వడి వడిగా నడుస్తుంటే ఆమె జడ లయ బద్దం గా కదులుతూ ఆమె పిర్రలని ఒరుసుకుంటూ అటూ ఇటూ ఊగుతుంది.
ఇంక నాలుగు అంగాలలో తన ఇంటి లోకి వెళ్లి పోతుంది అనగా ఆమెని దాటి స…ర్రు…న దూసుకు వెళ్ళింది ఒక బైకు… దాని మీద వున్న కుర్రోడు ఈమెని చూసుకుంటూ తోలడంతో ఎదురుగా వున్న చిన్న రాయి మీదకి ముందరి చక్రం వెళ్లి జర్రున జారింది. వాలి పోతూ కూడా ఆమెనే చూస్తూ పడి పోయిన అతను కరెక్ట్ గా మృదుల కాళ్ళ దగ్గర వరకూ జారుకుంటూ వచ్చాడు. ఆ సంఘటన చూసిన మిగతా వాళ్ళు తమ కెందుకులే అని తలలు తిప్పు కుంటూ వెళ్లి పొయ్యారు కానీ మృదులకి అలా మనస్కరించ లేదు. అతన్ని లేపి కూచో పెట్టింది. లేపే టప్పుడు ఎత్తయిన ఆమె ఎదలు అతని ముఖానికి ఒరుసుకుని జివ్వు మన్నాయి ఇద్దరికీ.. కానీ అతని మోచేతులూ, మొకాళ్ళూ గీసుకుని పోవడం తో మంట పుట్టి ఆమెని చూడడం ఆపి తన దెబ్బల కేసి చూసుకున్నాడు. అతన్ని ఒక సారి పరికించి చూసింది మృదుల. పొడవాటి వంకీల జుత్తు వేసుకుని ఈ కాలం కుర్రాడి లాగ వున్నాడు అతను..అతని బైక్ కూడా చాలా కాస్ట్లీ బైక్. డిజైనర్ కలర్ ఫుల్ షర్ట్ , కింద మంచి కాస్ట్లీ జీన్స్ ఫాంట్ వేసుకుని ఈ కాలం కుర్ర కారు కి ప్రతినిధి లాగ వున్నాడు అతను. అతని దెబ్బల నుండి రక్తం కారుతుండ డంతో
‘ఇక్కడికి దగ్గర లోనే మా ఇల్లు ఉంది… నాతో వస్తే… దెబ్బలకి మందు పూస్తాను’ అనింది మృదుల….
‘ఫరవా లేదు లెండి… నేను వెళ్లి పోతాను…’ అన్నాడు అతను తన దెబ్బలకి తగిలిన దుమ్ము దులుపు కుంటూ…
‘ఫరవా లేదు లే రా…’ అంటూ ముందుకు సాగింది మంజుల… ఇంక తప్పదు అనుకున్న అతను తన బైక్ ని లేపి ఆమె వెనకే వెళ్ళాడు.
నేరుగా ఇంటి వసారో లో కి వెళ్ళిన మృదుల అతన్ని అక్కడ వున్న కుర్చీలో కూర్చో మని తను ఇంటి లోకి వెళ్ళింది. బండి పార్క్ చేసిన ఆ కుర్రోడు మెల్లిగా కుంటూ కుంటూ వెళ్లి ఆమె చూపించిన కుర్చీ లో కూర్చున్నాడు. కొంత సేపు గడిచిన తరువాత చేతిలో ఆంటిసెప్టిక్ ఆయింట్ మెంట్ తో బయటికి వచ్చిన మృదుల నెత్తురు మెరుస్తున్న అతని మోచేతులకి మందు రాస్తూ కాటన్ తో ఉపచర్యలు చేసింది. ఆమె మందు రాస్తున్నంత సేపు అందమయిన ఆమె ముఖం వంక చూస్తూ గడిపిన ఆ కుర్రోడు దెబ్బల బాధ కంటే మనసులో తొలుస్తున్న బాధకి సమాధానం చెప్ప లేక నీరస పడి పొయ్యాడు.
‘ఇంతకీ అంతా స్పీడ్ గా రావడం దేనికి… ?అలా కింద పడ్డం దేనికీ… ?ఇంతకీ నీ పేరేంటి?’ అని అడుగుతూ అతని ముఖం వంక చూసింది మృదుల మందు రాయడం అయిన తరువాత.
ఆమె అడిగిన ప్రశ్నలకి ఈ లోకం లోకి వచ్చిన ఆ కుర్రోడు …. తడ పడుతూ..
‘నా పేరు జేమ్స్! మిమ్మల్ని వెనక నుండి చూసిన నాకు మీరు ఎంత అందం గా ఉంటారో తెలుసు కోవాలనే కుతూ హలం కొద్దీ మిమ్మల్ని చూస్తూ బండి నడపడం వల్ల అలా అయింది…’ అన్నాడు మనసులో ఏ కపటం లేకుండాఅమాయకం గా ముఖం పెట్టి. ఆమె ఎక్కడ కోప్పడుతుందో అనే జంకూ గొంకూ ఏమీ లేదు అతని లో.
అతను చెప్పిన తీరుకు చిరు నవ్వు నవ్వుతూ ‘ఇంతకీ ఏమి తెలుసు కున్నావ్?’ అని అనింది మృదుల…
ఆమె కోప్పడడం లేదు అని గ్రహించిన జేమ్స్ తేలిక పడిన మనసుతో… ‘మీరు నేను అనుకున్న దాని కంటే చాలా అందం గా వున్నారు అని తెలుసు కున్నాను…’ అన్నాడు.

Friday, 23 December 2016

అందాల అమ్మ తెలుగు సెక్స్ కథలు

పిన్ని అమ్మమ్మ విషయాలు పెద్దమ్మ దెంగులాట గురించి చెప్పేసరికి నాకు ఇంక ఆగ బుద్ది కాలేదు పిన్నిని మళ్ళి కౌగిలిలోకి తీసుకుని నలిపేశా ఏంటిరోయ్య్ నీ బుజ్జిగాడికి మళ్ళి మూడ్ వచినట్టు ఉందే అంది అసలు పోతే కదా మళ్ళి రావడానికి నువ్వు రెస్ట్ తీసుకుంటున్నవ్ కదా అని ఆగాను అంతేగాని మూడ్ పోయి కాదే నా రసగుల్లా అంటూ పిన్నిని కౌగిలిలో నలిపేసి పిన్ని మీదకి ఎక్కి తన తొడలు వెడల్పు చేసి నా మధన గూటాన్ని పిన్ని తేనె కుండ దగ్గర పెట్టి పైకి కిందకి రుద్దాను అబ్భ్ ఒరేఏయ్య్య్య్ ఏమి చేస్తున్నావ్ రా బాబు ఇంతకాలం నుండీ పూకు పగల దెంగించుకుంటున్నాను నాకే ఈ పట్టులు ఇప్పటివరకూ తెలియవు కుర్రవాడివి నీకు ఇంత రసిక పట్ట్ల గురించి ఎలా తెలిసింది రా అంతే లే ఎక్కడికి పోతుంది ఆవు చేలో మేస్తే దూడ గట్టున మేస్తుందా ఏంటి అంది ఆ మాటకి అర్దం అప్పుడూ ఆలోచించే మూడ్ లో లేను నేను ఎదోలా పిన్ని తేనె కుండలోకి నా రూళ్ళ కర్రని తోసి నా దెబ్బ పిన్నికి రుచి చూపించాలన్న కసితో ఉన్నా పిన్నికూడా నాకు కోపరేట్ చేస్తుంది అలాగే పిన్ని తొడలు బాగా వెడల్పు చేసి పిన్నితో ఊమ్మ్ నాది నీ బొక్కలో సర్దుకో అన్నాను ఇన్ని చేసిన వాడికి అది కుదరడం లేదా అంది అబ్భ్ పెట్టుకో పిన్ని అన్నాను పూకు బొక్కకి ఎదురుగా మొడ్డ కొన పెట్టి తొయ్యడానికి సిద్దంగా ఉండి కూడా ఇంకా పిన్ని ఎంటిరా నా రంకు మొగుడా అంది మరి ఏమని పిలవాలి అన్నాను రాధ అని పిలువు అంది ఒసేఎయ్య్ రాధ నీ పూ బొక్కలో నా మొడ్డ కొన దోపుకోవే అన్నాను తమకంగా అదీ ఇప్పుడూ గాడిలో పడ్డవురా రంకు మొగుడా అంటూ కిందకి చెయ్యి చాపి సరిగ్గ బొక్కమీదకి మొడ్డ కొన పెట్టి ఊమ్మ్ అంది ఆ ములుగుకి అర్దం నాకు తెలుసు వెంటనే నదాన్ని కిందకి నెట్టాను నా మొడ్డ ఎర్రబాల్ పిన్ని పూ పెదవులని వెడల్పు చేసుకుంటూ లోనికి ప్రవేసించింది పిన్ని ఆబ్బహ్ ఊర్రేఏఏయ్య్ సరిగ్గా సరిపోయిందిరా అటూ ఇటూ నెట్టకు నిదనంగా దోపు నువ్వు ఏమాత్రం అటూ ఇటూ తోసినా నాది చిరిగిపోద్ది అంది నీ పూకు పగలదెంగడానికే కదే నీ మీదెక్కింది నా ముద్దుల లంజ అన్నాను పెట్టి పెట్టగానే చింపేస్తే ఎలా నాలుగు ఊపులతరవాత చింపినా ఆ సుఖంలో ఈ నొప్పి తెలియదు అంది పిన్ని అబ్భ్ ఇంత టైట్గా ఉందేంటే అసలు నీ పూకులో బాబాయి మొడ్డ పెడుతున్నాడా లేక ఏ పెనిసిలో బలపమో పెట్టి ఊరుకుంటున్నాడా?? అన్నాను పిన్ని పకపక నవ్వి మీ బాబాయిది నీలా ఉంటే నీకు లంగా ఎందుకు ఎత్తుతానురా అంది అంటే అన్నాను నీదానిలో పావు వంతు కూడా ఉండదు మీ బాబ్బయిది అది. ఎప్పుడు పెట్టాడో ఎప్పుడు తీశాడో కూడా తెలియదు నాకు అది సంగతి అంది అవునా మరి ఇద్దరు పిల్లలు ఎలా పుట్టారే నా కసి పురుగా అన్నాను కింద నాదానిని కొద్ది కొద్దిగా దింపుతూనే ఎదో నీ లంటి వాడు ఎవరో పుణ్యం గట్టుకుంటే పుట్టారులే అంది అవునా ఓర్నీ వాళ్ళిద్దరూ బాబ్బయి కొడుకులు కాదా అన్నాను కాదురా ఈ విష్యం ఎవ్వరికి చెప్పకు మనిద్దరి మద్యలోనే ఉండాలి అంది సరే అన్నాను ఈలోపు పిన్ని పూకు లో ఎదో అడ్డు తగిలింది నా మొడ్డ కొనకి. పూకులో ఏమి దాచావే నా మొడ్డకి అడ్డు తగులుతుంది అన్నాను నేనేమి పెట్టాను నా మొఖం గుర్రం మొడ్డలా ఉంది నీది అదెళ్ళి అప్పుడే పూకు అడుగున తగిలినట్టు ఉంది అంది. పిన్ని అవునా అప్పుడేనా నాది సగం బయటే ఉంది కదే ఇంత చిన్న బొక్క నీది అని ఉండు ఒకసరి చూద్దం అని నా నడుము పైకి లేపాను మొడ్డ కొన పూ ద్వరం దాకా లేపి ఒక్కసారే ఒక్క తోపు తోశాను అంతకు ముందు అడ్డు తగిలినదానిని తప్పించుకుని లోనికి ప్రవేసించిది నా మొడ్డ పిన్ని మాత్రం కెవ్వున అరవబోతే నా చేతులతో పిన్ని నోరు మూశాను.అలా నా మొడ్డ మెత్తాన్ని పిన్ని గౄహ లోకి తోసేశా కొంచెం సేపు అలాగే ఉంచి మళ్ళి పైకి తీసి ఒక్క తోపు తోశా అమ్మోఓఓ ఏంటా తోపుడు నా పూకు పగల గొట్టాలని డిసైడ్ ఐపోయావా?? నిదానం అంది పిన్ని మాటలు వినే పరిస్తితిలో నేను లేను అప్పుడు నా పని నేను చేసుకుని పోతున్నా అలాగే లేపి లేపి గుద్దుతున్నా గుద్దు గుద్దికి పిన్ని అదిరిపడుతుంది అమ్మోఓ అమ్మోఓ ఇలా ఎత్తెత్తి కొడుతున్నవేంటిరా బాబు ఎన్నళ్ళనుండీ నా పూకు మీద కన్నేశావురా అంది పిన్ని. మొన్న వేసవి సెలవులలో మీ ఇంటికి వచినప్పుడూ మద్యనం అటూ ఇటూ చూసి లంగా ఎత్తి నూతిపళ్ళెంలో కూర్చున్నవ్ గుర్తుందా అన్నాను ఆ ఆ అవును అప్పుడూ నివ్వు నిద్దరపోతున్నవ్ గా అంది నిద్దరపోదాం అనే పడుకున్నా కానీ నువ్వు అంటూ ఇటూ చూసి చీరా లంగా మొల వరకూ ఎత్తేసరికి నా నిద్దర ఎగాడి పారిపోయింది అందాల పిన్ని గారి బంగారు గుద్దలు మాంచి నునుపు దేరిన తొడలు కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంటే ఎవడికి కోరిక పుట్టదు చెప్పు అప్పుడే అనుకున్నా ఈ గుద్దలో నా మొడ్డ ఎదోలా తొయ్యాల్సిందే అని అన్నాను. అమ్మోఓ అమ్మోఓ పిల్లడివి పడుకున్నవులే అనుకుని అలా చేశానురా అంది నువ్వు ఏఉద్దేశం తో చేసినా నాకు మాత్రం నీ అందాలు కనువిందుగా కనిపించాయ్ ఆతరవాత ఎన్ని సార్లు నీ గుద్ద తలుచుకుంటూ చేతికి పని చెప్పానో తెలుసా అన్నాను అవునా మీ ఇంటికి వచినప్పుడల్లా నాన్ను పట్టి పట్టి చూస్తుంటే ఏమోలే అనుకున్నను గాని ఇలా అనుకోలేదురా. ఇంత కోరిక మనసులో పెట్టుకుని ఇన్ని రోజులనుండీ ఎందుకు నా మీద చెయ్యి వెయ్యలేదు అంది. మీద చెయ్యవేస్తే నువ్వు ఏమంటావో అని బయమేసింది అన్నాను మరి ఇప్పుడెందుకు వేశావ్ అంది సాయింత్రం కనీసం వంకాయతో అన్నా నా గుల తీర్చవే అనడం ఆ ఆంటీ తో నీ వంటిని నలిపించుకోవడం ఇప్పుడేమో లంగాలో చెయ్యి పెట్టి ఆడించుకోవడం చూసి ఇంతకన్న మంచి టైం రాదు అని డైరక్ట్ ఐపోయా అన్నాను. కాని బాబాయి దెంగుడు నీకు అసలు సరిపోవడం లేదని కోరికలు తట్టుకోలేక ఆ సుబ్బు గాడితో నీ గుల తీర్చుకుంటున్నవ్ అని నాకు సాయింత్రమే తెలిసింది ఇంక ఆతరవాత నేను అస్సలు ఆగలేకపోయా ఎదోలా నిన్ను ఈ రాత్రికి దెంగాలనే అనుకున్నా కాని నువ్వే నాకు చాన్స్ ఇచ్చవ్ లంగాలో చెయ్యి పెట్టి కొట్టుకుంటూ దొరికిపోయి. అవును ఇంతకి ఏమి చూస్తూ నువ్వు చేతి పని కానిస్తున్నవ్ అన్నాను అదీ అదీ అంది అబ్బహ్ ఇన్ని జరిగాకా కూడ ఇంకా మనిద్దరి మద్యలో సీక్రెట్స్ ఎందుకు అన్నాను మీ అమ్మ నాన్న దెంగులట చూస్తూ చేతితో కొటుకుంటున్నాను అంది. నాకు దిమ్మ తిరిగిపోయింది ఆ మాట వినేసరికి అవునా అన్నాను నిజమేరా అంది. ఇంక నేను ఆగలేక నా నడాన్ని ఊపడం మొదలెట్టి ఇరగ కుమ్ముడు కుమ్మేసి పిన్ని పూకులో కార్చేసుకుని రాధి అమ్మ నాన్న దెంగులట చూస్తున్నావా?? అలా చూడటం తప్పు కదా?? అన్నాను. దీనిలో తప్పేముందురా మనంతట మనం చూస్తే తప్పు కానీ తనే చూసి నేర్చుకో అని చెప్పినప్పుడు చూస్తే తప్పేముంది అంది నాకు మళ్ళి షాక్ అదేంటి చూసి నేర్చుకోమనడం ఏంటి అన్నాను.అబ్బహ్ పూకంతా జవ జవలాడిపోతుంది అంత కార్చావ్ ఏంటిరా బాబు ఉండు కడుకుని వస్తాను అంటూ పైకి లేచింది నేను వస్తాను పద అన్నాను నేను వెళ్ళి వచ్చాకా నువ్వు వెళ్ళు లేకపోతే ఎవరన్న చూస్తే మరీ చెండాలంగా ఉంటుంది అంది ఇప్పటివరకు దెంగించుకున్నవ్గా ఇంకా ఎవరో చుస్తారని బయమెందుకు అన్నాను రంకు గుట్టుగా చేసుకోవాలి అంతేగాని ఊరి మద్యలో లంగా ఎంత్తి పడుకుని ఎవరు కావలంటే వాళ్ళు దెంగండి అంటారాఏంటి అంది ఆ మాటకి నాను నవ్వు వచి సర్లే నువ్వు వెళ్ళి కడుక్కుని రా నేను తరవాత వెళతాను అని పిన్ని ని పంపానుఅలా పిన్ని వెళ్ళి కడుకుని వచ్చినతరవాత నేను వెళ్ళి కడుకున్నాను నేను వచ్చేసరికి పిన్ని పడుకుంది నేను మళ్ళి పిన్ని మీదకి ఎక్కుటుంటే ఒరేఏయ్య్ ఇవ్వాళ్టికి చాలు లేరా రేపు చేద్దువ్ గాని ఇంక పడుకుందాం అప్పుడే మూడు దాటింది అంది సరే పిన్ని నీ ఇష్టం అంటూ పిన్ని బాయిల మీద చెయ్యి వేసి పిసికాను అదిగో మల్ళీ నన్ను రెచ్చగొడితే నాకు దెంగించుకొవాలనిపిస్తుంది అంది అనిపిస్తే దెంగించుకో అన్నాను నువ్వు ముదిరిపోయావురా అంటూ నా నెత్తిమీద ఒక్కటి ఇచ్చింది పిన్ని పిన్ని అన్నాను హుమ్మ్ అంది పెద్దమ్మ వాడేవడితోనో కుమ్మించుకోవడం నువ్వు మళ్ళి చూశావా?? అన్నాను వాడేవడో కాడురా ఇప్పుడు మీ పెదనాన్నే అంది అవునా అంటే బాగా దెంగి పెట్టాడుతున్నాడు కదా అని పెళ్ళి చేసేసుకుందా?? అన్నాను అంతేగా మరి అంది పిన్ని. తాతయ్యకి అమ్మమ్మకి ఇష్టం లేకపోయినా అతనినే పెళ్ళి చేసుకుంది కొంతకాలం ఇంటికి రానివ్వలేదు తాతయ్య ఆ తరవాత పోనీలే దానికి మాత్రం ఎవ్వరు ఉన్నరు మనమే కదా అని రానిచ్చారు అంది అవునా?? హుమ్మ్ బాగుంది పిన్ని పెద్దమ్మ రంకు బాగోతం అన్నాను ఏరా అంతిదిగా అడుతున్నావ్ కొంపతీసి పెద్దమ్మ మీద కుడా కన్నేశావా?? అంది పిన్ని అబ్బే అలాంటిదేమి లేదు పిన్ని అన్నాను నాదగ్గర దాస్తున్నవ్ ఎందుకురా అంది అదీ అదీ ఇప్పటివరకూ ఐతే అలాంటి ఉద్దేశం లేదు పిన్ని నువ్వు ఈ విష్యాలు చెప్పేసరికి… అన్నాను హుమ్మ్ చెప్పేసరికి ఒక దెబ్బ వేసుకోవాలనిపిస్తుందా?? అంది నేను ఏమి మాట్లాడలేదు అది పెద్ద గుల పూకుది రా నీలంటి మొడ్డ చూస్తే కచ్చితంగా పూకు ఇచ్చేస్తుంది అంది అవునా?? ఇస్తుందంటావా పిన్ని అన్నాను మీ పెదనాన్న ముసలోడు ఐపోయాడు కదరా దీని గుల తీరా దెంగడం కష్టం అంది అబ్భ్ పిన్ని బలే విషయం చెప్పవ్ అన్నాను ఒర్రీయ్య్ దానిని మరిగి నన్ను వదిలెయ్యకు రోఓయ్య్ అంది పిన్ని బలే దానివే పిన్ని నిన్ను వదులుతానా?? నిన్ను పనిమినెంటుగా ఉంచుకుంటా అన్నాను అబ్భ్ ఈ మాటతో పూకు నిండిపోయింది రా అంది అదేంటి కడుపు నిండిపోయింది అంటారుగా అన్నాను మామోలుగా ఐతే కడుపు అంటారు రా నువ్వు రంకు మొగుడివి కదా అందుకే పూకు అన్నాను అంది నిన్ను అంటూ పిన్ని పిర్ర మీద తప్ మని సరిచా ఆఅహ్హ్ ఏంటిరా అలా కొట్టావ్ అంది. ఏముంది పిన్ని నీ పిర్ర అని ఇంత అంద గత్తెని వదిలేసి బాబయి ఆ లారీ వేసుకుని ఎందుకు తిరుగుతాడు అన్నాను ఉంటే ఎలాగూ మొడ్డ లేవదు కదరా లేచినా చెంబులో చెంచా లాగా పై పైనా పెట్టి ఆడించి పడుకుంటాడు ఆ మాత్రం దానికి కొంపలో ఎందుకు వాడు ఊరిమీదకి పోతే ఇదిగో నా గుల ఇలా తీర్చుకునే అవకాశం అన్నా ఉంటుంది అంది అవును అదీ నిజమే కదా అన్నాను. సరే పిన్ని పెద్దమ్మ కాకుండా ఇంకెవరివన్న ఇలాంటి విష్యాలు నీకు తెలుసా అన్నాను. నీకు ఎవరి గురించి కావాలో డైరక్ట్ గా అడగ వచ్చుగా ఈ డొంకతిరుగుడు ఎందుకూ అంది అదీ అదీ అన్నాను ఏదీ అంది అమ్మ….. అన్నాను అదే అడుగుతావ్ అనుకున్నా అడిగావ్ అంది చెప్పు పిన్ని అన్నాను కొంపలో ఎవ్వరినీ వదలవా?? అంది అబ్భ్ చెప్పు పిన్ని అన్నాను తప్పురా అమ్మ గురించి అలనాటివి అనుకోకూడదు అంది అంటే అమ్మ పతివ్రతేనా?? అన్నాను వద్దు అన్నాను కదా మళ్ళి ఎందుకు దానిని సాగలాగుతావ్ అంది సరే పిన్ని ఐతే పడుకో అని విసురుగా నేను కూడా ఇటు తిరిగి పడుకున్నా. ఏంటిరా కోపం వచ్చిందా?? అంది దేనికి కోపం అన్నాను విసురుగా నువ్వు అడిగింది నేను చెప్పలేదని… అంది నేను ఏమి మాట్లాడలేదు ఏరా ఏమి మాట్లాడవు ఏంటి అంది నన్ను తన వైపుకు తిప్పుకుంటూ నేను మళ్ళీ ఇటు వైపుకి తిరిగిపోయి నాకు నిద్దర వస్తుంది అన్నాను విసుగ్గా. అమ్మ గురించి అలాంటి విష్యాలు తెలుసుకోకూడదు రా అంది. నేను తెలుసుకుందాం అనుకున్నా నువ్వు చెప్పవు గా ఇంకెందుకు పడుకో అన్నాను చిరాకుగా. అదికాదురా అంది పిన్ని నాకు నిద్దర వస్తుంది ఇక్కడ పడుకోనా లేక డాబా పైకి వెళ్ళి పడుకోమంటావా?? అన్నాను. సరే పడుకో అని తనూ నిద్దరపోయింది నాకు మాత్రం నిద్దర పట్టలేదు పెద్దమ్మ రంకు బాగోతం విన్నతరవాత పెద్దమ్మ లంగా ఎలా ఎత్తాల అని. ఆతరవాత ఇదేంటి పెద్దమ్మ విష్యాలు చాలా సరదాగా చెపేసి అమ్మ గురించి అడిగేసరికి నీతి పూకు కబుర్లు చెపుతుంది మొత్తనికి ఎదో ఉంది అది దీనికి తెలుసు కాని నాకు చెప్పడం లేదు సర్లే ఎందుకు చెప్పదో చూద్దం అనుకున్నాను ఈలోపు తెల్లారిపోయింది నాన్న అమ్మ నిద్దర లేచారు నాన్న నన్ను నిద్దరలేపి చదువుకోమన్నారు అప్పటివరకూ నిద్దరపోకపోయినా ఎదో గాడ నిద్దరలోనుండీ లేచినట్టు నటిస్తూ లేచాను నేను పుస్తకాలు ముందేసుకుని కుర్చున్నాను గాని నా బుర్రకి ఏమి ఎక్కడం లేదు మనసంతా ఎవేవో ఆలోచనలు

నాన్న పైకి లేచి అమ్మ చీర నడుం మీదకి

అమ్మ ఈలోపు స్తానం కంప్లీట్ చేసి లంగా జాకీటు కట్టుకుని చీర పైన కప్పుకుని ఇంటిలోకి వచ్చింది వంటింటిలో చీర కట్టుకుని హాల్లో నా బెడ్ రూం లో కుర్చుని టివిచుస్తున్నా అమ్మ నా రూం లోకి వచ్చి అంద్దం ముందు నుంచుని పౌడర్ రాసుకుంటుంది అమ్మ వెనుక వైపు చూశా అబ్భ ఏమి సరుకులే బాబు నీవి ఇన్ని వంపుసొంపులు ఉన్నయి కాబట్టే అంతమంది వెనుకపడి బ్రతిమలాడి మరీ మంచం ఎక్కిస్తున్నారు నిన్ను అబ్బహ్ ఆగుద్ద చూడు ఎలా బలిసిందో అనుకునేసరికి నాలో కోరిక బుస కొట్టింది ఇంక వెంటనే వెళ్ళి40
అమ్మని వెనుకనుండీ కౌగిలించుకున్నాను అబ్బహ్హ్ ఏంటిరా అంది అమ్మ. నా చేతులు అమ్మ నడుం మీదవేసి పట్టుకుని మెడ మీద ముద్దులు పెట్టాను అమ్మాబా ఏంటికన్నా.. ఇస్స్స్స్స్ మ్మ్మ్మ్ అంటుంది అప్పటికే లేగుస్తున్నా నా మొడ్డకి అమ్మ గుద్ద తగిలేసరికి రాడ్ ఐపొయింది అది. అమ్మ గుద్దకేసి నొక్కేసుకుంటూ నడుముని పట్టుకుని నలిపేస్తూ మెడమీద ముద్దులుపెట్టేస్తున్నాను.పండూ ఇంకా చాల్లేరా మ్మ్మ్మ్మ్మ్ అబ్బాహ్హ్ అని మూలుగుతుంది. ఊహ్హూ నాకు ఇంకా కావాలి అంటూ అమ్మ నడుం మీద ఉన్నా చేతులు ఇంకా భిగించేసరికి నా మొడ్డ అమ్మ గుద్దకి ఇంకా గట్టిగా ఒత్తుకుంటుంది అబ్బహ్హ ఏంటిరా అంత గట్టిగా నలిపేస్తున్నావ్ ఇంక చాల్లే అమ్మా నా బంగారం కదు అంది. అమ్మ నడుం మీద నా చేతుల పట్టులకి ఎప్పుడు పక్కకి జరిగిందో ఏంటో నాచేతికి అమ్మ పొట్టబాగం ఒపెన్ గా తగులుతుంది అనుకోకుండా నా చేతి వేలు అమ్మ బొడ్డులోకి వెళ్ళింది అబ్బ్బాఅహ్హ్హ్హ్ ఇస్స్స్స్స్స్ మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ హ్హాహ్హ్హ్ అంది. ఏంటి ఇంతలా మూలుగుతుంది ఏమయ్యి ఉంటుంది అని నా ముందు ఉన్న అద్దంలో చూశా అప్పుడర్దం అయ్యింది నా వేలు అమ్మ బొడ్డులోకి వెళ్ళింది అని అమ్మ అంతగా మూలగడానికి ఇదేనా కారణం అనుకుని అక్కడ ఉన్న వేలిని మళ్ళి కదిపా ఆఅబ్బహ్హ ఇస్స్స్స్ మ్మ్మ్మ్మ్మ్ కన్నాఆ ఇంక చాలమ్మా ఇస్స్స్స్స్స్ష్హ్ అబ్బాహ్ అంటుంది బొడ్డులో వేలు తగిలేసరికి ఇంత రెచ్చి పోయి మూలుగుతుందా హుమ్మ్ అమ్మ వీక్ పోయింట్ ఒకటి దొరికింది అనుకుని నా వేలును మళ్ళి కదిపా ఆఅమ్మ్మ్మా అబ్బాబ్బ ఇస్స్స్స్ మ్మ్మ్ ఇస్స్స్ అంటూ మూలిగింది. ఇంక నా వేలు బాగా కదపడం మొదలెట్టా అమ్మ బొడ్డులో అమ్మ హ హహ్ హా హ్హా ఇసిసిస్ ఒరీయ్య్య్య్య్ కన్నా మ్మ్మ్మ్మ్ ఏమి చేస్తున్నావ్ అమ్మమ్మాహ్హ హ్హ్హ్హూఒహ్ హహహ్ హ్ రీయ్య్ ఈఇస్స్సిస్సిసి అమ్మా అబ్బహ్హ్ ఇంకా చాలు రా వదలమ్మా అంటుంది ఈలోపు ఎవరో వచ్చిన చప్పుడూ అయ్యేసరికి తప్పనిసరి అయ్యి అమ్మ ని వదలవలసి వచ్చింది. అమ్మ నన్ను విడిపించుకుని ముందుకి తిరిగింది అమ్మ కళ్ళు ఎర్రగా ఉన్నాయ్ అమ్మ ముఖం అంతా కంది పోయి ఉంది అమ్మ కళ్ళల్లో ఎదో తెలియని కైపు కనిపిస్తుంది. అమ్మ నావైపు చూస్తూ ఏంటా నలుపుడూ?? అంటూ కళ్ళల్లోకి కళ్ళు పెట్టి అదోలా చూసి చీ కొంటే పిల్లాడా అంటూ నా నెత్తిమీద చిన్నగా మొట్టింది. ఈలోపు నాన్న మేము ఉన్నా గదిలోకి వచ్చారు.
నాన్న వచ్చారు సెలవు రోజు కూడా ఆఫీసుకి వెళ్ళి చీకటిపడే వరకూ పనిచేసి వచ్చేవాళ్ళని మిమ్మల్నే చూశా అంది అమ్మ. నాన్న పని ఉన్నప్పుడు తప్పదు కదే అన్నారు అబ్బోఓ కాపరానికి వచ్చినకాడనుండీ చూస్తున్నా ఏ ఆదివారం మీకు పనిలేకుండా ఉందిగనుక చేసేవాడికి పని ఉంటునే ఉంటుంది ఎగొట్టి తిరిగేవాళ్ళు తిరగడం లేదా?? అంది. ఆళ్ళగోల నాకు అనవసరం నా పని నేను చేసుకుని పోతాను అంతే అన్నారు. సర్లేండి స్తానం చేసి వస్తారా అంది కాళ్ళూ చేతులు కడుకున్నాలే అన్నం పెట్టు ఆకలిగా ఉంది అన్నారు సరే నువ్వూ తినేస్తావా అంది నన్ను చూస్తూ హా తినేద్దం అన్నాను. అందరికి అన్నం వడ్డించేసింది తినేశాకా నాన్న వాళ్ళ బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళారు అమ్మ కూడా అన్ని సర్ద్దేసుకుని బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళింది. తినేసిన వెంటనే మంచం ఎక్కేసి అమ్మ ఏమి చేస్తుందా అని కన్ను చిన్నగా తెరిచి చూస్తున్నా నిద్దర నటిస్తూ. అమ్మ నన్ను ఒకసారి చూసి పడుకున్నాను అనుకున్నట్టు ఉంది లైట్ ఆఫ్ చేసేసి వాళ్ళ గదిలోకి వెళ్ళింది మంచం కిర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్రు మంది. అమ్మ పడుకుని ఉంటుంది అనుకున్నాను మళ్ళి కిర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్రూఉ మంది అసలే మాంచి కోరికతో ఉంది కదా నాన్నని లేపుతున్నట్టు ఉంది అనుకుని చిన్నగా చప్పుడు చెయ్యకుండా వాళ్ళ గుమ్మనికి ఉన్న కర్టెన్ పక్కన చేరాను
P1010030q అమ్మ నాన్నని అబ్బహ్ ఏమండీ నాకు బాగా ఇదిగ ఉంది ఒక్కసారి చెయ్యండీ అంది నాన్న అమ్మని కౌగిలించుకుని అబ్బహ్ కొంచెం అలసటగా ఉందే అన్నారు ఎప్పుడు అలసటలేదు మీకు పెళ్ళాం నోరు విడిచి అడిగితే కూడా కాదనే మొగుడిని నిన్నే చూశా అంది రుస రుసలాడుతూ అదికాదే సర్లే దా అంటూ అమ్మని తన వైపు తిప్పుకుని ముద్దులు పెట్టారు అమ్మ కూడా రెచ్చిపోయి నాన్న ముఖం అంతా ముద్దులు పెట్టింది నాన్న పైకి లేచి అమ్మ చీర నడుం మీదకి ఎత్తారు ఈలోపు అమ్మ తన కాళ్ళు బార చాపి పైకి లేపి యడం చేసింది స్ట్రైట్ గా పైకి లేపిన అమ్మ కాళ్ళు మోకాళ్ళ నుండి బాగా బలిసి కండ పట్టిన తొడలు బెడ్ లైట్లోకూడా మెరుస్తూ కనిపించాయ్ అమ్మ అలా కాళ్ళు బాగ చాపేసరికి నాన్న అమ్మ పూకు మీద చెయ్యి వేసి ఏంటే కాళ్ళు ఇలా చాపావ్ అంటే నీకు గులెత్తిపోతుందని అర్దం కదా?? ఎంటి ఇంత కాకమీద ఉన్నావ్ అన్నారు పూకు మీద చెయ్యితో తడుముతూనే. ఈమద్య నువ్వు నా గుల తీరా దెంగుతున్నవా ఎంటి అందుకే కోరికతో రగిలిపోతుంది నా పూకు అంది అవునే చాలా వేడిగా కాలిపోతుంది అన్నారు అబ్బహ్ ఆ గొల్లిని నలపకురా బాబు అసలే గులెత్తిపోతుంది దానిని నలిపితే తట్టుకోలేను అంది అమ్మ.అబ్బహ్ వేళ్ళు కాదురా మగడా ముందు నీ నాలుక తో కెలుకు అంది నాన్న అమ్మ తొడలని ఇంకొంచెం వెడల్పుచేసి తన ముఖాన్ని అమ్మ పూకు మీద పెట్టారు. ఇస్స్స్స్స్స్ అబ్బహ్హ్ హుమ్మ్మ్మ్ అదీ అలాగే పైనుండీ కిందకి నాకరా ఇస్స్స్ష్హ్ హ్హాహహహ్హ్ హూఊహుహు మ్మ్మ్మ్ ఒరీయ్య్ నీది నాలుక కాదురా బాబు ఆకురాయి అబ్బహ్ ఏమి రుద్దుతునవురా నా పూకుని అబ్బహ్ అలాగే అదీ అదీ ఇస్స్స్స్స్ మ్మ్మ్మ్మ్మ్ హహహ్హహహోఓ ఇస్స్ష్హ్ అబ్బహ్ అబ్బహ్ అబ్భ ఒరీయ్య్య్య్య్య్య్ హా. హాహ్.. హా. హ్హ. హుమ్మ్మ్ ఇస్స్ష్హ్హ్ అమ్మోఓఓ రెయ్య్య్య్ బొక్కలో ఆడించరా నాలుకని హుమ్మ్మ్ అదీ అదీ అలగే అలాగే హహహ్హ చంపేస్తున్నావ్ కదరా అమ్మోఓ అమ్మోఓ ఒరెయ్య్ ఇంక నీ మొడ్డ పెట్టి దెగరా అంది నాన్న పైకి లేచి తన మొడ్డని చేతితో పట్టుకుని అమ్మ పూకు దగ్గరకి తెచ్చి అందులోకి తోసినట్టు ఉన్నారు హుమ్మ్మ్మ్ అదీ తొయ్య్ అడుకంటా తోసెయ్య్ అబ్బహ్ హుమ్మ్మ్ ఇంక ఊపరా నీ పెళ్ళం పూకు పగల దెంగు అంటుంది నాన్న నడుము ఊపడం మొదలెట్టారు ఆఅహ్హాహ్ అబ్బహ్భ్ ఆదీ అదీ ఇస్స్స్స్ మ్మ్మ్మ్మ్హొహొహొ అంటూ ఇంకొంచెం సౌండ్ పెంచి మూలుగుతుంది వాడికి వినపడితే బాగోదు కొంచెం చిన్నగా అన్నారు నాన్న వాడికి నిద్దర పట్టేసింది లే నువ్వు దెంగరా బాబు అంది నాన్న నడుము లేపి లేపి కొడుతున్నారు అమ్మ పరవసించిపోతూ రక రకాల మూలుగుళ్ళతో అరుపులతో మాటలతో ఆ గది అంతా నిండిపోయింది దెంగ రా దెంగు అదీ అదీ అలాగే హుమ్మ్ ఇంకా ఇంకా కొట్టు కొట్టు హుమ్మ్ అలగే లోనికి నెట్టు హా హుమ్మ్ గుద్దు గుద్దరా హుమ్మ్ ఇంతకన్నా దెబ్బ వెయ్యడం నీకు కుదరదుగాని ఉండు నేను మీదకి ఎక్కుతాను అంది.
నాన్న మంచం మీద పడుకున్నారు నాన్నకి అటో కాలు ఇటోకాలు వేసి నాన్న మొడ్డని తన పూకులో తనే సర్ద్దుకుని కిందకి దించింది నాన్న హుమ్మ్ అన్నారు. అమ్మ దెంగడం మొదలెట్టింది నిదానంగా మొదలెట్టి రాను రానూ స్పీడ్ పెంచుకుంటూ పోతుంది మంచం కిర్రి కిర్రు కిర్ర్రు కిర్ర్రు కిర్రు మని సెకెండ్ కి ఒకసారి సౌండ్ చెస్తుంది పూకు లోపలికి దూరి అక్కడ బాగా జిగట వల్ల అనుకుంటా తపక్ తపక్ తపక్ తపక్ తపక్ తపక్ మని దెబ్బ దెబ్బ కి సౌండ్ విపరీతమైనా స్పీడ్ తో దెంగుతుంది అమ్మ కిందనుండీ నాన్న అమ్మ దెంగుడు స్పీడ్ తట్టుకోలేక అమ్మోఓ అమ్మోఓ ఒసేఏయ్య్య్య్య్ ఒసేఏయ్య్య్ ఏంటా దెంగుడు అమ్మోఓ అయ్యబాబొయ్య్ కొంచెం నిదానం నాకు మంటెత్తిపోతుంది మొడ్డ అంటున్నారు అమ్మ నాన్న మాటలు వినకుండా తన దెంగుడు తను దెగేస్తుంది. అలా కొంచెం సేపు దెంగి దెంగి నాన్న మీద వాలిపోయింది అదే యాంగిలో మెత్తలు కలిసే ఉన్నాయ్ అమ్మ సళ్ళు మాత్రం నాన్న గుండల మీద ఒత్తుకునేలా పడిపోయింది నాన్న మీదకి. నాన్న కౌగిలించుకుని ఏమే గుల తీరిందా అన్నారు మ్మ్మ్మ్మ్మ్ హ్హ్హాహహ్ హ హ హ్హ్హ అంటూ అయసపడుతూ తీరకపోతే ఇంకా దెంగుతూనే ఉండేదానిని గా అంది అమ్మ. అమ్మోఓ ఏంటే బాబు ఆ దెంగుడేంటే నీకు ఈ మద్య మధ పిచ్చి పట్టిందే అందుకే అలా దెంగేస్తున్నవ్ అన్నారు. రోజూ గుల తీరిస్తే ఇంత కోరిక నాలో పేరుకునిపోదు నువ్వేమో నీకు కార్చుకుని పడుకోవడమే గాని నాకు కారే దాకా ఇలా అమవాస్యకో పౌర్ణమికో ఒకసారితప్ప దెంగుతావా?? అంది. ఈవిదం గా రోజూ దెంగించుకుంటే యముకలు విరిగి హాస్పటలో బెడ్ రెస్ట్ లో ఉండడమే అప్పుడూ ఇలా అప్పుడప్పుడూ కూడా దెంగులాడుకోవడానికి ఉండదు అన్నారు అమ్మ పకపక నవ్వి చీ దొంగ సచ్చినోడా ఏంటా మాటలూ అద్ని. మరి నేను చెప్పింది నిజమా కాదా అన్నారు అవుననుకో అంది గారంగా అమ్మ. అమ్మ దొంగసచినోడా అనడం అప్పటివరకూ ఎప్పుడూ వినలేదు నాన్నని దెంగులాడుకునేటప్పూడు ఏమన్నా మాట్లాడుకుంటారు ఏమన్నా తిట్టుకుంటారు అని నాకు తెలుసు గాని డైరక్ట్ గా ఇదే చూడటం. అలాగే ఇద్దరూ కొంచెం సేపు ముద్దులు పెట్టుకుని ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు కౌగిలించుకునే పడుకున్నారు అలగే నిద్దర పట్టేసింది నాన్న కి.

పెద్దమ్మ రంకు బాగోతం

elugu Sex Stories పిన్ని అమ్మమ్మ విషయాలు పెద్దమ్మ దెంగులాట గురించి చెప్పేసరికి నాకు ఇంక ఆగ బుద్ది కాలేదు పిన్నిని మళ్ళి కౌగిలిలోకి తీసుకుని నలిపేశా ఏంటిరోయ్య్ నీ బుజ్జిగాడికి మళ్ళి మూడ్ వచినట్టు ఉందే అంది అసలు పోతే కదా మళ్ళి రావడానికి నువ్వు రెస్ట్ తీసుకుంటున్నవ్ కదా అని ఆగాను అంతేగాని మూడ్ పోయి కాదే నా రసగుల్లా అంటూ పిన్నిని కౌగిలిలో నలిపేసి పిన్ని మీదకి ఎక్కి తన తొడలు వెడల్పు చేసి నా మధన గూటాన్ని పిన్ని తేనె కుండ దగ్గర పెట్టి పైకి కిందకి రుద్దాను అబ్భ్ ఒరేఏయ్య్య్య్ ఏమి చేస్తున్నావ్ రా బాబు ఇంతకాలం నుండీ పూకు పగల దెంగించుకుంటున్నాను నాకే ఈ పట్టులు ఇప్పటివరకూ తెలియవు కుర్రవాడివి నీకు ఇంత రసిక పట్ట్ల గురించి ఎలా తెలిసింది రా అంతే లే ఎక్కడికి పోతుంది ఆవు చేలో మేస్తే దూడ గట్టున మేస్తుందా ఏంటి అంది ఆ మాటకి అర్దం అప్పుడూ ఆలోచించే మూడ్ లో లేను నేను ఎదోలా పిన్ని తేనె కుండలోకి నా రూళ్ళ కర్రని తోసి నా దెబ్బ పిన్నికి రుచి చూపించాలన్న కసితో ఉన్నా పిన్నికూడా నాకు కోపరేట్ చేస్తుంది అలాగే పిన్ని తొడలు బాగా వెడల్పు చేసి పిన్నితో ఊమ్మ్ నాది నీ బొక్కలో సర్దుకో అన్నాను ఇన్ని చేసిన వాడికి అది కుదరడం లేదా అంది అబ్భ్ పెట్టుకో పిన్ని అన్నాను పూకు బొక్కకి ఎదురుగా మొడ్డ కొన పెట్టి తొయ్యడానికి సిద్దంగా ఉండి కూడా ఇంకా పిన్ని ఎంటిరా నా రంకు మొగుడా అంది మరి ఏమని పిలవాలి అన్నాను రాధ అని పిలువు అంది ఒసేఎయ్య్ రాధ నీ పూ బొక్కలో నా మొడ్డ కొన దోపుకోవే అన్నాను తమకంగా అదీ ఇప్పుడూ గాడిలో పడ్డవురా రంకు మొగుడా అంటూ కిందకి చెయ్యి చాపి సరిగ్గ బొక్కమీదకి మొడ్డ కొన పెట్టి ఊమ్మ్ అంది ఆ ములుగుకి అర్దం నాకు తెలుసు వెంటనే నదాన్ని కిందకి నెట్టాను నా మొడ్డ ఎర్రబాల్ పిన్ని పూ పెదవులని వెడల్పు చేసుకుంటూ లోనికి ప్రవేసించింది పిన్ని ఆబ్బహ్ ఊర్రేఏఏయ్య్ సరిగ్గా సరిపోయిందిరా అటూ ఇటూ నెట్టకు నిదనంగా దోపు నువ్వు ఏమాత్రం అటూ ఇటూ తోసినా నాది చిరిగిపోద్ది అంది నీ పూకు పగలదెంగడానికే కదే నీ మీదెక్కింది నా ముద్దుల లంజ అన్నాను పెట్టి పెట్టగానే చింపేస్తే ఎలా నాలుగు ఊపులతరవాత చింపినా ఆ సుఖంలో ఈ నొప్పి తెలియదు అంది పిన్ని అబ్భ్ ఇంత టైట్గా ఉందేంటే అసలు నీ పూకులో బాబాయి మొడ్డ పెడుతున్నాడా లేక ఏ పెనిసిలో బలపమో పెట్టి ఊరుకుంటున్నాడా?? అన్నాను పిన్ని పకపక నవ్వి మీ బాబాయిది నీలా ఉంటే నీకు లంగా ఎందుకు ఎత్తుతానురా అంది అంటే అన్నాను నీదానిలో పావు వంతు కూడా ఉండదు మీ బాబ్బయిది అది. ఎప్పుడు పెట్టాడో ఎప్పుడు తీశాడో కూడా తెలియదు నాకు అది సంగతి అంది అవునా మరి ఇద్దరు పిల్లలు ఎలా పుట్టారే నా కసి పురుగా అన్నాను కింద నాదానిని కొద్ది కొద్దిగా దింపుతూనే ఎదో నీ లంటి వాడు ఎవరో పుణ్యం గట్టుకుంటే పుట్టారులే అంది అవునా ఓర్నీ వాళ్ళిద్దరూ బాబ్బయి కొడుకులు కాదా అన్నాను కాదురా ఈ విష్యం ఎవ్వరికి చెప్పకు మనిద్దరి మద్యలోనే ఉండాలి అంది సరే అన్నాను ఈలోపు పిన్ని పూకు లో ఎదో అడ్డు తగిలింది నా మొడ్డ కొనకి. పూకులో ఏమి దాచావే నా మొడ్డకి అడ్డు తగులుతుంది అన్నాను నేనేమి పెట్టాను నా మొఖం గుర్రం మొడ్డలా ఉంది నీది అదెళ్ళి అప్పుడే పూకు అడుగున తగిలినట్టు ఉంది అంది. పిన్ని అవునా అప్పుడేనా నాది సగం బయటే ఉంది కదే ఇంత చిన్న బొక్క నీది అని ఉండు ఒకసరి చూద్దం అని నా నడుము పైకి లేపాను మొడ్డ కొన పూ ద్వరం దాకా లేపి ఒక్కసారే ఒక్క తోపు తోశాను అంతకు ముందు అడ్డు తగిలినదానిని తప్పించుకుని లోనికి ప్రవేసించిది నా మొడ్డ పిన్ని మాత్రం కెవ్వున అరవబోతే నా చేతులతో పిన్ని నోరు మూశాను.అలా నా మొడ్డ మెత్తాన్ని పిన్ని గౄహ లోకి తోసేశా కొంచెం సేపు అలాగే ఉంచి మళ్ళి పైకి తీసి ఒక్క తోపు తోశా అమ్మోఓఓ ఏంటా తోపుడు నా పూకు పగల గొట్టాలని డిసైడ్ ఐపోయావా?? నిదానం అంది పిన్ని మాటలు వినే పరిస్తితిలో నేను లేను అప్పుడు నా పని నేను చేసుకుని పోతున్నా అలాగే లేపి లేపి గుద్దుతున్నా గుద్దు గుద్దికి పిన్ని అదిరిపడుతుంది అమ్మోఓ అమ్మోఓ ఇలా ఎత్తెత్తి కొడుతున్నవేంటిరా బాబు ఎన్నళ్ళనుండీ నా పూకు మీద కన్నేశావురా అంది పిన్ని. మొన్న వేసవి సెలవులలో మీ ఇంటికి వచినప్పుడూ మద్యనం అటూ ఇటూ చూసి లంగా ఎత్తి నూతిపళ్ళెంలో కూర్చున్నవ్ గుర్తుందా అన్నాను ఆ ఆ అవును అప్పుడూ నివ్వు నిద్దరపోతున్నవ్ గా అంది నిద్దరపోదాం అనే పడుకున్నా కానీ నువ్వు అంటూ ఇటూ చూసి చీరా లంగా మొల వరకూ ఎత్తేసరికి నా నిద్దర ఎగాడి పారిపోయింది అందాల పిన్ని గారి బంగారు గుద్దలు మాంచి నునుపు దేరిన తొడలు కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంటే ఎవడికి కోరిక పుట్టదు చెప్పు అప్పుడే అనుకున్నా ఈ గుద్దలో నా మొడ్డ ఎదోలా తొయ్యాల్సిందే అని అన్నాను. అమ్మోఓ అమ్మోఓ పిల్లడివి పడుకున్నవులే అనుకుని అలా చేశానురా అంది నువ్వు ఏఉద్దేశం తో చేసినా నాకు మాత్రం నీ అందాలు కనువిందుగా కనిపించాయ్ ఆతరవాత ఎన్ని సార్లు నీ గుద్ద తలుచుకుంటూ చేతికి పని చెప్పానో తెలుసా అన్నాను అవునా మీ ఇంటికి వచినప్పుడల్లా నాన్ను పట్టి పట్టి చూస్తుంటే ఏమోలే అనుకున్నను గాని ఇలా అనుకోలేదురా. ఇంత కోరిక మనసులో పెట్టుకుని ఇన్ని రోజులనుండీ ఎందుకు నా మీద చెయ్యి వెయ్యలేదు అంది. మీద చెయ్యవేస్తే నువ్వు ఏమంటావో అని బయమేసింది అన్నాను మరి ఇప్పుడెందుకు వేశావ్ అంది సాయింత్రం కనీసం వంకాయతో అన్నా నా గుల తీర్చవే అనడం ఆ ఆంటీ తో నీ వంటిని నలిపించుకోవడం ఇప్పుడేమో లంగాలో చెయ్యి పెట్టి ఆడించుకోవడం చూసి ఇంతకన్న మంచి టైం రాదు అని డైరక్ట్ ఐపోయా అన్నాను. కాని బాబాయి దెంగుడు నీకు అసలు సరిపోవడం లేదని కోరికలు తట్టుకోలేక ఆ సుబ్బు గాడితో నీ గుల తీర్చుకుంటున్నవ్ అని నాకు సాయింత్రమే తెలిసింది ఇంక ఆతరవాత నేను అస్సలు ఆగలేకపోయా ఎదోలా నిన్ను ఈ రాత్రికి దెంగాలనే అనుకున్నా కాని నువ్వే నాకు చాన్స్ ఇచ్చవ్ లంగాలో చెయ్యి పెట్టి కొట్టుకుంటూ దొరికిపోయి. అవును ఇంతకి ఏమి చూస్తూ నువ్వు చేతి పని కానిస్తున్నవ్ అన్నాను అదీ అదీ అంది అబ్బహ్ ఇన్ని జరిగాకా కూడ ఇంకా మనిద్దరి మద్యలో సీక్రెట్స్ ఎందుకు అన్నాను మీ అమ్మ నాన్న దెంగులట చూస్తూ చేతితో కొటుకుంటున్నాను అంది. నాకు దిమ్మ తిరిగిపోయింది ఆ మాట వినేసరికి అవునా అన్నాను నిజమేరా అంది. ఇంక నేను ఆగలేక నా నడాన్ని ఊపడం మొదలెట్టి ఇరగ కుమ్ముడు కుమ్మేసి పిన్ని పూకులో కార్చేసుకుని రాధి అమ్మ నాన్న దెంగులట చూస్తున్నావా?? అలా చూడటం తప్పు కదా?? అన్నాను. దీనిలో తప్పేముందురా మనంతట మనం చూస్తే తప్పు కానీ తనే చూసి నేర్చుకో అని చెప్పినప్పుడు చూస్తే తప్పేముంది అంది నాకు మళ్ళి షాక్ అదేంటి చూసి నేర్చుకోమనడం ఏంటి అన్నాను.అబ్బహ్ పూకంతా జవ జవలాడిపోతుంది అంత కార్చావ్ ఏంటిరా బాబు ఉండు కడుకుని వస్తాను అంటూ పైకి లేచింది నేను వస్తాను పద అన్నాను నేను వెళ్ళి వచ్చాకా నువ్వు వెళ్ళు లేకపోతే ఎవరన్న చూస్తే మరీ చెండాలంగా ఉంటుంది అంది ఇప్పటివరకు దెంగించుకున్నవ్గా ఇంకా ఎవరో చుస్తారని బయమెందుకు అన్నాను రంకు గుట్టుగా చేసుకోవాలి అంతేగాని ఊరి మద్యలో లంగా ఎంత్తి పడుకుని ఎవరు కావలంటే వాళ్ళు దెంగండి అంటారాఏంటి అంది ఆ మాటకి నాను నవ్వు వచి సర్లే నువ్వు వెళ్ళి కడుక్కుని రా నేను తరవాత వెళతాను అని పిన్ని ని పంపానుఅలా పిన్ని వెళ్ళి కడుకుని వచ్చినతరవాత నేను వెళ్ళి కడుకున్నాను నేను వచ్చేసరికి పిన్ని పడుకుంది నేను మళ్ళి పిన్ని మీదకి ఎక్కుటుంటే ఒరేఏయ్య్ ఇవ్వాళ్టికి చాలు లేరా రేపు చేద్దువ్ గాని ఇంక పడుకుందాం అప్పుడే మూడు దాటింది అంది సరే పిన్ని నీ ఇష్టం అంటూ పిన్ని బాయిల మీద చెయ్యి వేసి పిసికాను అదిగో మల్ళీ నన్ను రెచ్చగొడితే నాకు దెంగించుకొవాలనిపిస్తుంది అంది అనిపిస్తే దెంగించుకో అన్నాను నువ్వు ముదిరిపోయావురా అంటూ నా నెత్తిమీద ఒక్కటి ఇచ్చింది పిన్ని పిన్ని అన్నాను హుమ్మ్ అంది పెద్దమ్మ వాడేవడితోనో కుమ్మించుకోవడం నువ్వు మళ్ళి చూశావా?? అన్నాను వాడేవడో కాడురా ఇప్పుడు మీ పెదనాన్నే అంది అవునా అంటే బాగా దెంగి పెట్టాడుతున్నాడు కదా అని పెళ్ళి చేసేసుకుందా?? అన్నాను అంతేగా మరి అంది పిన్ని. తాతయ్యకి అమ్మమ్మకి ఇష్టం లేకపోయినా అతనినే పెళ్ళి చేసుకుంది కొంతకాలం ఇంటికి రానివ్వలేదు తాతయ్య ఆ తరవాత పోనీలే దానికి మాత్రం ఎవ్వరు ఉన్నరు మనమే కదా అని రానిచ్చారు అంది అవునా?? హుమ్మ్ బాగుంది పిన్ని పెద్దమ్మ రంకు బాగోతం అన్నాను ఏరా అంతిదిగా అడుతున్నావ్ కొంపతీసి పెద్దమ్మ మీద కుడా కన్నేశావా?? అంది పిన్ని అబ్బే అలాంటిదేమి లేదు పిన్ని అన్నాను నాదగ్గర దాస్తున్నవ్ ఎందుకురా అంది అదీ అదీ ఇప్పటివరకూ ఐతే అలాంటి ఉద్దేశం లేదు పిన్ని నువ్వు ఈ విష్యాలు చెప్పేసరికి… అన్నాను హుమ్మ్ చెప్పేసరికి ఒక దెబ్బ వేసుకోవాలనిపిస్తుందా?? అంది నేను ఏమి మాట్లాడలేదు అది పెద్ద గుల పూకుది రా నీలంటి మొడ్డ చూస్తే కచ్చితంగా పూకు ఇచ్చేస్తుంది అంది అవునా?? ఇస్తుందంటావా పిన్ని అన్నాను మీ పెదనాన్న ముసలోడు ఐపోయాడు కదరా దీని గుల తీరా దెంగడం కష్టం అంది అబ్భ్ పిన్ని బలే విషయం చెప్పవ్ అన్నాను ఒర్రీయ్య్ దానిని మరిగి నన్ను వదిలెయ్యకు రోఓయ్య్ అంది పిన్ని బలే దానివే పిన్ని నిన్ను వదులుతానా?? నిన్ను పనిమినెంటుగా ఉంచుకుంటా అన్నాను అబ్భ్ ఈ మాటతో పూకు నిండిపోయింది రా అంది అదేంటి కడుపు నిండిపోయింది అంటారుగా అన్నాను మామోలుగా ఐతే కడుపు అంటారు రా నువ్వు రంకు మొగుడివి కదా అందుకే పూకు అన్నాను అంది నిన్ను అంటూ పిన్ని పిర్ర మీద తప్ మని సరిచా ఆఅహ్హ్ ఏంటిరా అలా కొట్టావ్ అంది. ఏముంది పిన్ని నీ పిర్ర అని ఇంత అంద గత్తెని వదిలేసి బాబయి ఆ లారీ వేసుకుని ఎందుకు తిరుగుతాడు అన్నాను ఉంటే ఎలాగూ మొడ్డ లేవదు కదరా లేచినా చెంబులో చెంచా లాగా పై పైనా పెట్టి ఆడించి పడుకుంటాడు ఆ మాత్రం దానికి కొంపలో ఎందుకు వాడు ఊరిమీదకి పోతే ఇదిగో నా గుల ఇలా తీర్చుకునే అవకాశం అన్నా ఉంటుంది అంది అవును అదీ నిజమే కదా అన్నాను. సరే పిన్ని పెద్దమ్మ కాకుండా ఇంకెవరివన్న ఇలాంటి విష్యాలు నీకు తెలుసా అన్నాను. నీకు ఎవరి గురించి కావాలో డైరక్ట్ గా అడగ వచ్చుగా ఈ డొంకతిరుగుడు ఎందుకూ అంది అదీ అదీ అన్నాను ఏదీ అంది అమ్మ….. అన్నాను అదే అడుగుతావ్ అనుకున్నా అడిగావ్ అంది చెప్పు పిన్ని అన్నాను కొంపలో ఎవ్వరినీ వదలవా?? అంది అబ్భ్ చెప్పు పిన్ని అన్నాను తప్పురా అమ్మ గురించి అలనాటివి అనుకోకూడదు అంది అంటే అమ్మ పతివ్రతేనా?? అన్నాను వద్దు అన్నాను కదా మళ్ళి ఎందుకు దానిని సాగలాగుతావ్ అంది సరే పిన్ని ఐతే పడుకో అని విసురుగా నేను కూడా ఇటు తిరిగి పడుకున్నా. ఏంటిరా కోపం వచ్చిందా?? అంది దేనికి కోపం అన్నాను విసురుగా నువ్వు అడిగింది నేను చెప్పలేదని… అంది నేను ఏమి మాట్లాడలేదు ఏరా ఏమి మాట్లాడవు ఏంటి అంది నన్ను తన వైపుకు తిప్పుకుంటూ నేను మళ్ళీ ఇటు వైపుకి తిరిగిపోయి నాకు నిద్దర వస్తుంది అన్నాను విసుగ్గా. అమ్మ గురించి అలాంటి విష్యాలు తెలుసుకోకూడదు రా అంది. నేను తెలుసుకుందాం అనుకున్నా నువ్వు చెప్పవు గా ఇంకెందుకు పడుకో అన్నాను చిరాకుగా. అదికాదురా అంది పిన్ని నాకు నిద్దర వస్తుంది ఇక్కడ పడుకోనా లేక డాబా పైకి వెళ్ళి పడుకోమంటావా?? అన్నాను. సరే పడుకో అని తనూ నిద్దరపోయింది నాకు మాత్రం నిద్దర పట్టలేదు పెద్దమ్మ రంకు బాగోతం విన్నతరవాత పెద్దమ్మ లంగా ఎలా ఎత్తాల అని. ఆతరవాత ఇదేంటి పెద్దమ్మ విష్యాలు చాలా సరదాగా చెపేసి అమ్మ గురించి అడిగేసరికి నీతి పూకు కబుర్లు చెపుతుంది మొత్తనికి ఎదో ఉంది అది దీనికి తెలుసు కాని నాకు చెప్పడం లేదు సర్లే ఎందుకు చెప్పదో చూద్దం అనుకున్నాను ఈలోపు తెల్లారిపోయింది నాన్న అమ్మ నిద్దర లేచారు నాన్న నన్ను నిద్దరలేపి చదువుకోమన్నారు అప్పటివరకూ నిద్దరపోకపోయినా ఎదో గాడ నిద్దరలోనుండీ లేచినట్టు నటిస్తూ లేచాను నేను పుస్తకాలు ముందేసుకుని కుర్చున్నాను గాని నా బుర్రకి ఏమి ఎక్కడం లేదు మనసంతా ఎవేవో ఆలోచనలు